รหัสชื่อหัวข้อกลุ่มเป้าหมายระดับ

วิทยากร

บทคัดย่อ

DL 01 วิทยาการคำนวณสำหรับเด็กปฐมวัยครูเทคโนโลยีปฐมวัย

อ.ธันย์สิตา ศิรอมรเสถียร

อ.ปวลี เสมอวงษ์

อ.วรวรรณ ศรีสุทธินันทน์   

Download

DL 02แนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาสมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ครูวิทยาศาสตร์ ทุกระดับ

ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์

นางสาวสมฤทัย แปลงศรี

Download

DL 03หลอดไฟอัศจรรย์ไม่ระบุม.ต้น

ว่าที่ร้อยตรี ดร.จิรายุทธิ์ อ่อนศรี

นายสมพงศ์ ชูใจ

นางสาวพัชวรรณ อ่อนศรี

Download

DL 04Computer Science Unplugged ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหาครูเทคโนโลยีประถมศึกษา

นางอัญญารัตน์ ชวดนุช

นายอุเทน ชวดนุช

นางสุนันทา สร้อยสวัสดิ์

Download

DL 05หุ่นไต่เชือกไม่ระบุประถมศึกษา

นางบุษรา คำจันทร์

นางสาวศิริกาล จันชัยชนะ

นางสาวชมพูนุช ปัญญาศักดิ์ศรี

Download

DL 06การส่งเสริมการเรียนรู้แบบ STEM ผ่านกิจกรรมส่องสว่างจากแป้งปั้นครูวิทยาศาสตร์ ทุกระดับ

นางฒามรา พรหมหอม

นายณภัทร ยังมีสุข

Download

DL 07การส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณด้วยกิจกรรมระบบคัดกรองความดันโลหิตสูงครูเทคโนโลยีมัธยมศึกษา

นายมานะ อินทรสว่าง

นายอภิชาติ ร่มลำดวน

นางสาววิภาชดา มีอำมาตร

Download

DL 08การสร้างองค์ความรู้เรื่องการคูณและกลวิธีการหาผลคูณครูคณิตศาสตร์ประถมศึกษา

ดร.ภัทรวดี หาดแก้ว

อ.พูลศรี ทองวิเศษ 

Download

DL 09การออกแบบและสร้างท้องฟ้าจำลองขนาดเล็กสำหรับวิชาดาราศาสตร์ครูวิทยาศาสตร์ ทุกระดับ

อ.บุญส่ง เห็นงาม

Download

DL 10การส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ด้วยกิจกรรม Hybrid Animalครูวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา

นายสุทธิกานต์ เลขาณุการ

นางจริญญา เลขาณุการ

Download

DL 11การสร้างสื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยโปรแกรม GeoGebraครูคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา

นายพฤฒิพงศ์ โลหะสุวรรณ์

นายวุฒิชัย ภูดี

Download

DL 12ถามอย่างไร นักเรียนเกิดสมรรถนะการคิดสร้างสรรค์ในชั้นเรียนครูวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา

ดร.นพรัตน์ ศรีเจริญ

ผศ.ดร.ศิริวรรณ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ 

อ.ภัสราภรณ์ สหะกิจ

อ.นัทธพงษ์ ส่งอำไพ  

Download

DL 13

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามแนวทางสะเต็มศึกษาโดยใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

ไม่ระบุ

ทุกระดับ

นายนาคิน สัจจะเขตต์

นายภานุวัฒน์ เกียรตินฤมล 

นายเจตนิพิฐ แท่นทอง

Download

DL 14

เกมกระดานกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

* ต้องศึกษาข้อมูลล่วงหน้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทคัดย่อ *

ครูวิทยาศาสตร์ 

ประถมศึกษา

ดร.อรนิษฐ์ โชคชัย 

ดร.พจนา ดอกตาลยงค์

ดร.เบ็ญจวรรณ หาญพิพัฒน์

อ.จีรนันท์ เพชรแก้ว

อ.กมลลักษณ์ ถนัดกิจ

Download

DL 15

การใช้ Application Physics Lab AR. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องไฟฟ้า

* ใช้สมาร์ตโฟนในการอบรม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทคัดย่อ *

ครูวิทยาศาสตร์ 

ทุกระดับ

นายณัฐวิญญ์ สิรเดชธราทิพย์

นางสาวมยุรัตน์ ตั้งวิชัย

นายภัทรพงษ์ สงวนจีน

Download

DL 16

สร้างเด็ก ม.ต้น ให้คิดค้นอย่างเป็นสถิติ

ครูคณิตศาสตร์

ม.ต้น

ดร.รณชัย ปานะโปย

Download

DL 17

สนุกกับโรงงานช็อกโกแลต

ไม่ระบุ

ประถมศึกษา

อ.รัชดา ยาตรา

อ.เจริญศักดิ์ เมืองแก้ว

อ.กฤษชพล ทิวพุดซา

อ.จเร ปานเมือง

อ.จักรพรรดิ สุวรรณกูฏ

Download

DL 18

รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหัวข้อโครงงานสะเต็มศึกษา ภายใต้บริบทท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับในเวทีระดับสากล

ไม่ระบุ

มัธยมศึกษา

นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร

นายสุธิพงษ์ ใจแก้ว

นางสาวนาถยา อุตมา

Download

DL 19

สอน Scratch อย่างไรให้สอดคล้องตัวชี้วัดในวิทยาการคำนวณ

ครูเทคโนโลยี

ทุกระดับ

อ.พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

นางสาววชิรวรรณ เทียมทัน

Download

DL 20

การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป.4-6 ตามแนวทางของ สสวท.

ครูคณิตศาสตร์

ประถมศึกษา

อ.ภีมวัจน์ ธรรมใจ

Download

DL 21

กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องความรู้พื้นฐานสำหรับแคลคูลัส โดยใช้เครื่องคำนวณเชิงกราฟ TI – Nspire CX II CAS

ครูวิทยาศาสตร์

มัธยมศึกษา

อ.สายัณห์ โสธะโร

Download

DL 22

ค็อกเทลหลากสี

ครูวิทยาศาสตร์

ประถมศึกษา

อ.นวรัตน์ อินทุวงศ์

อ.เจริญศักดิ์ เมืองแก้ว

อ.กฤษชพล ทิวพุดซา

อ.จเร ปานเมือง

อ.จักรพรรดิ สุวรรณกูฏ

Download

DL 23

กิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning เพื่อสร้างมโนทัศน์สำคัญเรื่อง ความหนาแน่นของวัตถุ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ QERA

ครูวิทยาศาสตร์

ทุกระดับ

ดร.สิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์

ดร.เสกสรร สรรสรพิสุทธิ์

นายศรัณยู ศรีสมพร

Download

DL 24

สร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบอินโฟกราฟิก

ไม่ระบุ

ทุกระดับ

ดร.เปียทิพย์ พัวพันธ์

อ.ศิลปเวท คนธิคามี

Download

DL 25

การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้แนวคิด STEAM Ed

หมายเหตุ: ยกเลิกการจัดบรรยายกึ่งสาธิต

ไม่ระบุ

ทุกระดับ

ผศ.ดร.ปริญญา ทองสอน

ผศ.ดร.ตฤณ กิตติการอำพล 

ดร.สมศิริ สิงห์ลพ

Download

DL 26

การจัดการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยโปรแกรมหุ่นยนต์จำลอง Robomind

* ต้องดาวน์โหลดโปรแกรมล่วงหน้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทคัดย่อ *

ครูเทคโนโลยี

ทุกระดับ

อ.พนมยงค์ แก้วประชุม

ดร.นิรมิษ เพียรประเสริฐ

Download

DL 27

เรียนรู้การสื่อสารด้วยสัญญาณดิจิทัลผ่านกิจกรรมส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 21

* ต้องดาวน์โหลดเอกสารล่วงหน้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทคัดย่อ *

ครูวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย

อ.รักษพล  ธนานุวงศ์

อ.สายชล​ ธนานุ​วงศ์​ 

Download

DL 28

การใช้กระบวนการ “ชุมชุนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” และสะเต็มศึกษา พัฒนาสมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์สู่ศตวรรษที่ 21 วิชาวิทยาศาสตร์ 

ครูวิทยาศาสตร์

ม.ต้น

นางพันธุ์ทิพย์ ทิมสุกใส

นางสาวอมรา เมธโยดม 

นางสาวสุลัดดา เบ้าคำ

Download

DL 29

กิจกรรม hand on ทางพันธุศาสตร์แบบ DIY 

ครูวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย

นางสาวธัญญรัตน์ ดำเกาะ

ดร.สุภานันท์ สุจริต

ดร.อรวรรณ ปิยะบุญ  

Download

DL 30

แก๊สกับการทดลองเคมีแบบย่อส่วน

ครูวิทยาศาสตร์

ม.ปลาย

นางสราญรมย์ ยิ่งสุข

นายชยวินท์ โฉมงาม

Download

DL 31

การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมต้องลาย ต้องใจ

ไม่ระบุ

ทุกระดับ

นางสาวสุพรรณษา อินทพงค์

นายจตุพร ภูมิพิงค์

Download

DL 32

การจัดการสอนวิทยาการคำนวณด้วยการบูรณาการสะเต็มและโครงงาน

ไม่ระบุ

ทุกระดับ

ผศ. ดร.อาจณรงค์ มโนสุทธิฤทธิ์ 

พันเอกสิทธิโชค มุกเตียร์

Download

DL 33

Visual Mathematics ... คณิต Without Word

ครูคณิตศาสตร์

ม.ต้น

อ. ดร.รัชนิกร ชลไชยะ

นายวิศวัฒน์ ลี้มงคล

นายกิตติธัช สีทนสา

Download

DL 34

การประยุกต์ใช้เครื่องคำนวณวิทยาศาสตร์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสถิติและความน่าจะเป็น

ครูคณิตศาสตร์

มัธยมศึกษา

นายจำเริญ อนันตธรรมรส

นางมยุรี สาลีวงศ์

ว่าที่ ร.ต.สามารถ วนาธรัตน์

Download

DL 35

การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมผ่านชุดกิจกรรมเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

ครูวิทยาศาสตร์

ทุกระดับ

นางสาวสุนันท์ พุทธภูมิ

นายดำรงค์ สุภาษิต

นางสุภาพร สิงห์เขียว

Download

DL 36

การพัฒนากิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ STEM+R ด้วย Judo Bot

ครูวิทยาศาสตร์

ทุกระดับ

นายภัทรพงษ์ สงวนจีน

นางสาวสกุณา ห้วยขันทอง

นางสาวมยุรัตน์ ตั้งวิชัย

Download

DL 37

การจัดการเรียนรู้แบบ Theme-based Learning ในวิชาวิทยาศาสตร์ร่วมกับสาระวิชาอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการทำงานร่วมกัน

และทักษะการนำเสนอผลงาน

ไม่ระบุ

มัธยมศึกษา

ดร.นพรัตน์ ศรีเจริญ

ผศ.ดร.น้ำเพชร นาสารีย์

ดร.กมลรัตน์ ฉิมพาลี

Download