ครั้งที่ 1

จัดที่ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2533 โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกรมสามัญศึกษา ในหัวข้อ “พัฒนาชาติด้วยวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ในโรงเรียน” โดยมี ดร.ธงชัย ชิวปรีชา ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 800 คน


ครั้งที่ 2

จัดที่ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2534 โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกรมสามัญศึกษา ในหัวข้อ “พัฒนาชาติด้วยวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ในโรงเรียน” โดยมี ดร.ธงชัย ชิวปรีชา ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 1,000 คน


ครั้งที่ 3

จัดที่ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2535 โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกรมสามัญศึกษา ในหัวข้อ “พัฒนาคน พัฒนาชาติ ด้วยวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ในโรงเรียน” โดยมี ดร.ธงชัย ชิวปรีชา ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 2,000 คน


ครั้งที่ 4

จัดที่ วิทยาลัยครูเชียงใหม่ (สถาบันราชภัฏเชียงใหม่) จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2536 โดยวิทยาลัยครูเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมครูวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย และกรมสามัญศึกษา ในหัวข้อ “พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมด้วยวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ในโรงเรียน” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สายสมร สร้อยอินต๊ะ อธิการวิทยาลัยครูเชียงใหม่เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 1,800 คน


ครั้งที่ 5

จัดที่ วิทยาลัยครูสงขลา จังหวัดสงขลา ในระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2537 โดยวิทยาลัยครูสงขลา มหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรฒ สงขลา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหัวข้อ “พัฒนาเศรษฐกิจ เพิ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมด้วยวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ในโรงเรียน” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการวิทยาลัยครูสงขลาเป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 1,300 คน


ครั้งที่ 6

จัดที่ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ในระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2538 โดยสถาบันราชภัฏเพชรบุรี และสภาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหัวข้อ “พัฒนาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เพื่อคุณภาพชีวิต ในยุคโลกาภิวัตน์” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา การพานิช อธิการบดีสถาบันราชภัฏเพชรบุรีเป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 1,300 คน


ครั้งที่ 7

จัดที่ สถาบันราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ในระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2539 โดยสถาบันราชภัฏอุดรธานี และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหัวข้อ “เทคโนโลยีสารสนเทศกับสังคมโลกาภิวัตน์” โดยมี ดร.กำพล คำปังส์ อธิการบดีสถาบันราชภัฏอุดรธานีเป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 1,000 คน


ครั้งที่ 8

จัดที่ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ในระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2541 โดยสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสมาคมครูวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์เพื่อศตวรรษ ที่ 21” โดยมี ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ อธิการบดีสถาบันราชภัฏพิบูลสงครามเป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 1,200 คน


ครั้งที่ 9

จัดที่ สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ในระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2542 โดยสถาบันราชภัฏรำไพพรรณี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสมาคมครูวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมี รองศาสตราจารย์ เทื้อน ทอง อธิการบดีสถาบันราชภัฏรำไพพรรณีเป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 2,200 คน


ครั้งที่ 10

จัดที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี ในระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2543 โดยสถาบันราชภัฏจันทร์เกษม สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสมาคมครูวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้” โดยมี ดร.ธงชัย ชิวปรีชา ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 4,600 คน


ครั้งที่ 11

จัดที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2544 โดยสถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสมาคมครูวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีกับการปฏิรูปการศึกษา” โดยมี ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ วิเชียร แก้วบุญส่ง อธิการบดีสถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราชเป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 1,600 คน


ครั้งที่ 12

จัดที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 9-12 มกราคม 2545 โดยสถาบันราชภัฏนครราชสีมา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสมาคมครูวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาไทย” โดยมี รองศาสตร์ตราจารย์ เชิดชัย โชครัตนชัย อธิการบดีสถาบันราชภัฏนครราชสีมาเป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 1,600 คน


ครั้งที่ 13

จัดที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2546 โดยสถาบันราชภัฏมหาสารคาม สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสมาคมครูวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาบุคลิกภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี รองศาสตร์ตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี อธิการบดีสถาบันราชภัฏมหาสารคามเป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 1,500 คน


ครั้งที่ 14

จัดที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2547 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสมาคมครูวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” โดยมี ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ สิทธิชัย หาญสมบัติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 1,500 คน


ครั้งที่ 15

จัดที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 26-29 มกราคม 2548 โดยสถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์ก้าวไกล ท้องถิ่นไทยก้าวหน้า” โดยมี ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ ดร.ณรงค์ พุทธชีวิน อธิการบดีสถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 1,300 คน


ครั้งที่ 16

จัดที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 20-23 มกราคม 2549 โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหัวข้อ “รวมพลังสร้างพื้นฐานชาติด้วยวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน” โดยมี ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 1,500 คน


ครั้งที่ 17

จัดที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 19-22 มกราคม 2550 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่ไทย ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” โดยมี รองศาสตร์ตราจารย์ ดร.เปรื่อง จันดา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 1,500 คน


ครั้งที่ 18

จัดที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2551 โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ในหัวข้อ “คุณธรรมนำปัญญา พาชาติมั่นคง ด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี” โดยมี นางสาวนารี วงศ์สิโรจน์กุล รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 3,000 คน


ครั้งที่ 19

จัดที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2552 โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในหัวข้อ “พัฒนาชาติ พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมเศรษฐกิจ ด้วยวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี” โดยมี รศ.ดร.ชิรวัฒน์ นิจเนตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูแก็ตเป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 1,500 คน


ครั้งที่ 20

จัดที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2554 โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงราย ในหัวข้อ “พัฒนาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียนอย่างยั่งยืน : ประสบการณ์จากประเทศเพื่อนบ้าน” โดยมี ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ ดร.มาณพ ภาษิตวิไลธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 1,200 คน


ครั้งที่ 21

จัดที่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 17-20 มกราคม 2556 โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “มิติใหม่แห่งการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี” โดยมี นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 3,244 คน


ครั้งที่ 22

จัดที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2558 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “สะเต็มประเทศไทย: นวัตกรรมการศึกษาไทย” โดยมี ศาตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 1,500 คน


ครั้งที่ 23

จัดที่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 14 – 16 ตุลาคม 2560 โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในหัวข้อ “เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อครูไทย 4.0 (Creative learning for SMT teacher 4.0)” โดยมี รศ.ดร.ธัชชัย สุมิตร ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมการประชุม 1,212 คน