Fodlable กับการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์
(ธมลพัชร์ โพธิ์ศรี)

Download


การจัดการเรียนรู้ เรื่องสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำ วิชาฟิสิกส์ ด้วยกระบวนการ Active Learning บูรณาการสะเต็มศึกษา
(นานทรี หุ้นเหี้ยง)

Download


การใช้และพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่องคลื่นกล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (5Es) ร่วมกับการสอนแบบ Active Learning
(ญาณิศา แสงแสน)

Download


การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่อง ลูกข่างโคมะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
(สายชล สุขโข)

Download


การพัฒนาชุดการทดลอง การนำความร้อนเชิงเส้นบนแท่งวัสดุอย่างง่าย
(กฤตพร เชิดชู)

Download


การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยเสริมการแก้โจทย์ปัญหาตามเทคนิคของโพลยา เรื่อง คลื่นเสียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
(สุพัฒตา โนทะนะ)

Download


การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 Steps ผนวกเครื่องมือการคิด เรื่องการเคลื่อนที่รายวิชาฟิสิกส์ รหัส ว31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(วาสนาไทย วิเศษสัตย์)

Download


การพัฒนาชุดทดลองปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกโดยใช้ไดโอดเปล่งแสงราคาถูกเป็นแหล่งกำเนิดแสง
(ชาติ ทีฆะ)

Download


การพัฒนาชุดทดลองพื้นเอียง
(เมวิกา สังข์ทอง)

Download


การพัฒนาชุดทดลองสาธิตเรื่องการนำความร้อนเชิงระนาบในวัสดุอย่างง่าย
(เจษฎา พิลาทอง)

Download


การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องไฟฟ้าและแม่เหล็ก สำหรับนักเรียนชั้นมธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ที่แทรกกลวิธีการสอน Gallery Walk
(ธิดารัตน์ สร้อยจักร)

Download


การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การเคลื่อนที่ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(บุษกร การอรชัย)

Download


การรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นเนื้อหาตามมาตรฐานหลักสูตร (PCK)
(น้ำค้าง รัตนพันธ์)

Download


การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่อง สภาพสมดุลและสภาพยืดหยุ่นที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบวัฏจักร การสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์
(พัทธนันท์ เจียเจริญ)

Download


การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการคานวณ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องแรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
(ณัฎฐณิชา โพธิ์งาม)

Download


การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ที่เรียนรายวิชา การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 2 เรื่อง ปฏิบัติการฟิสิกส์ โดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5Es
(ณัฐพงศ์ วงศ์ชัย)

Download


การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้แบบ5E ร่วมกับการจัดกระบวน การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาตามมาตรฐานหลักสูตร (Pedagogical ContentKnowledge : PCK)
(นุกูล ช่วยเนียม)

Download


การหาค่าดัชนีหักเหของของเหลวโดยใช้การเลี้ยวเบนของแสง
(เฉลิมศรี เจนจตุรานนท์)

Download


การออกแบบและพัฒนาชุดทดลองการแทรกสอดและบีตส์ของคลื่นเสียงในท่อพีวีซี
(ธันยา แสงเพชร)

Download


การออกแบบและสร้างชุดการทกลองการเกิดบีตส์ของเสียง
(พาณี กุสโร)

Download


เครื่องเร่งอนุภาคจากถ้วยสลัด
(ศิริพงษ์ ศรีสุวรรณ)

Download


ชุดทดลองการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายในแนวหนึ่งมิติและสองมิติ โดยใช้ร่วมแอพพลิเคชั่นสมาร์ทโฟน
(จิตา ฑามาตร์)

Download


ชุดสาธิตการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
(พิลาวัลย์ บุญสวัสดิ์)

Download


ชุดสาธิตการทดลองของไหลตามหลักการของแบร์นูลลี
(นพรัตน์ บรรเทากิจ)

Download


ผลของการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง
(จิระพา สุโขวัฒนกิจ)

Download


รายงานผลการพัฒนาชุดปฏิบัติการวิชาฟิสิกส์ 4 เรื่อง แรงดันและความดัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
(วุฒิพล รัตนพร)

Download


รูปแบบการทาความเข้าใจ เรื่องกระแสไฟฟ้า สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(เทวฤทธิ์ จันเสริม)

Download


สื่อการสอนสิ่งประดิษฐ์ตู้แสงยูวีนาโนเทคโนโลยี
(อดิศักดิ์ สุวรัตน์ชัย)

Download