Art and Science
(สายใย ไชยวัณณ์)

Download


การขยายผลการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในรูปแบบการวิจัยบทเรียน
(อนุสรณ์ ทองดี)

Download


การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือตามแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกันและชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ เรื่อง ดาราศาสตร์และอวกาศ
(ชัญญาภัค หินน้อย)

Download


การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารและการจำแนกสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(สวรรยา จันทร์พุฒ)

Download


การใช้แหล่งเรียนรู้แม่น้ำเจ้าพระยาในการสอนวิชาเทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบนิเวศ ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ –คณิตศาสตร์ โรงเรียนศรีบุณยานนท์
(อุไร บุตรไสว)

Download


การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยการจัดการเรียนรู้แบบระดมสมอง
(นัฐยา ทองจันทร์)

Download


การพัฒนาชุดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้เทคนิคแบ่งปันความสำเร็จร่วมกับกลวิธีเดินชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ เรื่องหน่วยของสิ่งมีชีวิต สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
(อรณี ผาแก้ว)

Download


การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชุมนุม Science Show สู่คุณภาพการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 ด้วยชุดกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
(นนทยา เชิดทอง)

Download


การพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานสะเต็มศึกษา
(พรจักษ์ อุ่นทิม)

Download


การพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตร์เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
(สุกัญญา นาคะวงศ์)

Download


การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนโรงเรียนโนนอกวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
(ประมวล คิดควร)

Download


การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษา เรื่อง การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายจากแป้งโดว์สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(มาฆศินันจา ทองมูล)

Download


การยกระดับการรู้วิทยาศาสตร์ ตามการประเมิน PISA ด้วยกลยุทธ์การวิจัยที่ใช้กิจกรรมของ PCK ภายใต้รูปแบบ การเรียนรู้แบบ CRP สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(พิรุณ ไพสนิท)

Download


การเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้มีประสิทธิภาพ ในการมีส่วนร่วมปฏิบัติงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(สุกัญญา จุลพรม)

Download


การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน
(เบญญา โชคชัยพรรักษ์)

Download


การศึกษาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียงตัวของแผ่นกั้นน้ำ โดยการเลียนแบบการเรียงตัวของใบพืชในฝายชะลอน้ำจำลอง กับกิจกรรม STEM
(กานดา เขื่อนเพ็ชร)

Download


การศึกษาผลการใช้การวิเคราะห์ผังเหตุผลต่อการออกแบบโครงงานฐานวิจัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
(กนกรัตน์ สิงห์นุ้ย)

Download


การสร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่อง การรีไซเคิลขยะ เพื่อทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(ปวีณา เฉียบแหลม)

Download


นวัตกรรมชุดการทดลองเรื่องการพาความร้อนอย่างง่ายแบบพกพา
(นิสาชล ยังประสงค์)

Download


ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Project Based Learning ตามกรอบแนวคิดของการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS-30202) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
(รุจิระ การิสุข)

Download


ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้(5Es)ร่วมกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาตามมาตรฐานหลักสูตร
(วรรณดี สันโหนุกูล ช่วยเนียม)

Download


ผลการใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ 5E ที่เน้นกิจกรรมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(สุจินา นุรักษ์)

Download


โมเดลจำลองระบบหมุนเวียนโลหิตจากวงจรไฟฟ้า
(ปัณณวิชญ์ ม่วงดิษฐ)

Download


รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา โดยใช้กลวิธีการสอนแบบ POE
(อัจฉรา ธีรวิทยานุกูล)

Download


รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามกระบวนการ สืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) เรื่อง การจำแนกสาร รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3รหัสวิชา ว 22101สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
(กนกวรรณ ชุนถนอม)

Download


รายงานผลการศึกษาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้จรวดขวดน้ำ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
(สุนันทา ยมหล้า)

Download