การประยุกต์ใช้กล่องสมองกล IPST Microbox สำหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาเคมีพื้นฐาน
(ศตภิษัช ไกรษี)

Download


การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของดินเหนียวและพืชน้ำในการกำจัดฟอสเฟตในน้ำเสีย
(ปวีณ์นุช มีโพธิ์)

Download


การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องโครงสร้างอะตอม โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบ 5E ร่วมกับกลวิธีต่าง ๆ
(นิตยา มะโนคำ)

Download


การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมีเพิ่มเติม 1 รหัสวิชา ว31221 หน่วยการเรียนรู้ พันธะเคมี โดยใช้ตามรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ดและแผนผังความคิด เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
(สราวุธ วิเชียรลม)

Download


การพัฒนาแบบจำลองทางความคิดเรื่องพันธะโคเวเลนต์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่ใช้แบบจำลองเป็นฐาน
(สราวุธ แท่นจินดารัตน์)

Download


การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง องค์ประกอบทางเคมีอง DNA โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการสร้าง แผนผังมโนมติ (Concept Maps) วิชาชีววิทยา (ว 30244) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
(ปิยรัตน์ พิมพ์สวัสดิ์)

Download


ารพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนของความรู้โดยใช้แบบฝึกวิชาเคมีเพิ่มเติม ว31222 ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักร 7 ขั้น เรื่องพันธะเคมี ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
(ชลธิชา คำศิลา)

Download


การศึกษาปริมาณการสะสมของโลหะหนักในผักตบชวาบริเวณโค้งน้ำโดยใช้เทคนิค X-ray Fluoresence Spectroscopy
(มัทธีรัฐ อุทุมพิรัตน์)

Download


การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการสร้างแผนผังมโนมติ (Concept Maps)วิชาเคมี ว30221 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องธาตุและสิ่งแวดล้อมและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
(วันวิสาข์ ครองสิน)

Download


การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจต่อวิชาเคมี 10 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ แบบสืบเสาะเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้าเคมี
(ปริยากร วงศ์ชัย)

Download


การศึกษามโนมติเรื่องกรด-เบส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในสหวิทยาเขตพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์
(ประภาศรี สิ่วไธสง)

Download


ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ตามวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) เรื่อง พันธะไอออนิก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(สุทธินี แร่นาด)

Download


เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารที่ผลิตจากกรดซิตริกในการขจัดคราบเหลืองบนเสื้อ
(ศวรรยา สมศรีสุข)

Download


ผลของจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาเคมี โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น เรื่อง ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม
(สุมารินทร์ นิโรจน์)

Download


ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหารายวิชาเคมี 4 เรื่องสารชีวโมเลกุลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
(สาวบน เด็นหมัด)

Download


รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง กรด – เบส รายวิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
(นวรัตน์ แจ่มจำรัส)

Download


ศึกษาประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus บนผ้าที่เคลือบอนุภาค Nano-ZnO ทั้งวิธีการทางไฟฟ้าเคมีและวิธีจุ่มที่ผ่านการเคลือบสารส้ม
(นิติเทพ สุขหลังสวน)

Download