การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การสร้างโมเดลจำลอง
(สุมาลี คงสอดทรัพย์)

Download


การพัฒนาคุณสมบัติของเยื่อไมยราบยักษ์ในการขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ ต่อการเก็บรักษามะม่วง
(อรพรรณ ส่ำสมบูรณ์ชัย)

Download


การพัฒนาบทปฏิบัติการ เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอกโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบสร้างความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
(สุภัค ปุตามา)

Download


การศึกษาความหลากหลายของสาหร่ายบริเวณห้วยน้ำหมาน (ห้วยกระทิง) อำเภอเมือง จังหวัดเลย
(สุรียาวรรณ จันสด)

Download


การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาชีววิทยา เรื่อง อาณาจักรสัตว์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ
(ชนกขวัญ ศรีคำ)

Download


ความเข้าใจเรื่องการแบ่งเซลล์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(อนุรุทธิ์ หมีดเส็น)

Download


แบบจำลองโครโมโซม: กิจกรรมเพื่อกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส
(ยุพิน อัคร์พัฒน์)

Download


พัฒนาการคิดสร้างสรรค์ บูรณาการ STEM ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ BNL วิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
(วิฑูรย์ สืบโมรา)

Download


พัฒนาทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 บูรณาการ STEM ด้วย SICA Model วิชาชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
(ราษี สืบโมรา)

Download


รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก วิชาชีววิทยา 2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
(วิลาวัณย์ กัณรงค์)

Download