คลังข้อมูล และ ประวัติการจัดงาน วทร.

ครั้งที่ 24

จัดในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 23 – 24 เมษายน 2564 โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยบูรพา ในหัวข้อ “นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อทักษะในศตวรรษที่ 21 (Learning Innovation for 21st Century Skills” โดยมี ฯพณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช เป็นประธาน และมีจำนวนผู้เข้าร่วมทุกกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 19,805 คน

ครั้งที่ 23

จัดที่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 14 – 16 ตุลาคม 2560 โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในหัวข้อ “เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อครูไทย 4.0 (Creative learning for SMT teacher 4.0)” โดยมี รศ.ดร.ธัชชัย สุมิตร ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมการประชุม 1,212 คน

ครั้งที่ 22

จัดที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2558 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “สะเต็มประเทศไทย: นวัตกรรมการศึกษาไทย” โดยมี ศาตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 1,500 คน

ครั้งที่ 21

จัดที่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 17-20 มกราคม 2556 โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “มิติใหม่แห่งการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี” โดยมี นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 3,244 คน

ครั้งที่ 20

จัดที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 11-13 มกราคม 2554 โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงราย ในหัวข้อ “พัฒนาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียนอย่างยั่งยืน : ประสบการณ์จากประเทศเพื่อนบ้าน” โดยมี ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ ดร.มาณพ ภาษิตวิไลธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 1,200 คน

ครั้งที่ 19

จัดที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2552 โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในหัวข้อ “พัฒนาชาติ พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและเศรษฐกิจ ด้วยวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี” โดยมี รศ.ดร.ชิรวัฒน์ นิจเนตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูแก็ตเป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 1,500 คน

ครั้งที่ 18

จัดที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2551 โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร ในหัวข้อ “คุณธรรมนำปัญญา พาชาติมั่นคง ด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี” โดยมี นางสาวนารี วงศ์สิโรจน์กุล รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 3,000 คน

ครั้งที่ 17

จัดที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 19-22 มกราคม 2550 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่ไทย ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” โดยมี รองศาสตร์ตราจารย์ ดร.เปรื่อง จันดา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 1,500 คน

ครั้งที่ 16

จัดที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 20-23 มกราคม 2549 โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหัวข้อ “รวมพลังสร้างพื้นฐานชาติ ด้วยวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน” โดยมี ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 1,500 คน

ครั้งที่ 15

จัดที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 26-29 มกราคม 2548 โดยสถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์ก้าวไกล ท้องถิ่นไทยก้าวหน้า” โดยมี ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ ดร.ณรงค์ พุทธชีวิน อธิการบดีสถาบันราชภัฏสุราษฎร์ธานีเป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 1,300 คน

ครั้งที่ 14

จัดที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2547 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสมาคมครูวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทย” โดยมี ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ สิทธิชัย หาญสมบัติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 1,500 คน

ครั้งที่ 13

จัดที่ สถาบันราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2546 โดยสถาบันราชภัฏมหาสารคาม สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสมาคมครูวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาบุคลิกภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมี รองศาสตร์ตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี อธิการบดีสถาบันราชภัฏมหาสารคามเป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 1,500 คน

ครั้งที่ 12

จัดที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 9-12 มกราคม 2545 โดยสถาบันราชภัฏนครราชสีมา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสมาคมครูวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาไทย” โดยมี รองศาสตร์ตราจารย์ เชิดชัย โชครัตนชัย อธิการบดีสถาบันราชภัฏนครราชสีมาเป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 1,600 คน

ครั้งที่ 11

จัดที่ สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ในระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2544 โดยสถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสมาคมครูวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีกับการปฏิรูปการศึกษา” โดยมี ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ วิเชียร แก้วบุญส่ง อธิการบดีสถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราชเป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 1,600 คน

ครั้งที่ 10

จัดที่ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี ในระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2543 โดยสถาบันราชภัฏจันทรเกษม สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสมาคมครูวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้” โดยมี ดร.ธงชัย ชิวปรีชา ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 4,600 คน

ครั้งที่ 9

จัดที่ สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ในระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2542 โดยสถาบันราชภัฏรำไพพรรณี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสมาคมครูวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมี รองศาสตราจารย์ เทื้อน ทอง อธิการบดีสถาบันราชภัฏรำไพพรรณีเป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 2,200 คน

ครั้งที่ 8

จัดที่ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ในระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2541 โดยสถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสมาคมครูวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์เพื่อศตวรรษที่ 21” โดยมี ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ อธิการบดีสถาบันราชภัฏพิบูลสงครามเป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 1,200 คน

ครั้งที่ 7

จัดที่ สถาบันราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ในระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2539 โดยสถาบันราชภัฏอุดรธานี และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหัวข้อ “เทคโนโลยีสารสนเทศกับสังคมโลกาภิวัตน์” โดยมี ดร.กำพล คำปังส์ อธิการบดีสถาบันราชภัฏอุดรธานีเป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 1,000 คน

ครั้งที่ 6

จัดที่ สถาบันราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ในระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2538 โดยสถาบันราชภัฏเพชรบุรี และสภาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหัวข้อ “พัฒนาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เพื่อคุณภาพชีวิต ในยุคโลกาภิวัตน์” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา การพานิช อธิการบดีสถาบันราชภัฏเพชรบุรีเป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 1,300 คน

ครั้งที่ 5

จัดที่ สถาบันราชภัฏสงขลา (วิทยาลัยครูสงขลา) จังหวัดสงขลา ในระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2537 โดยวิทยาลัยครูสงขลา มหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรฒ สงขลา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหัวข้อ “พัฒนาเศรษฐกิจ เพิ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมด้วยวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ในโรงเรียน” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการวิทยาลัยครูสงขลาเป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 1,300 คน

ครั้งที่ 4

จัดที่ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2536 โดยสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมครูวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย และกรมสามัญศึกษา ในหัวข้อ “พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมด้วยวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ในโรงเรียน” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สายสมร สร้อยอินต๊ะ อธิการวิทยาลัยครูเชียงใหม่เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 1,800 คน

ครั้งที่ 3

จัดที่ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2535 โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ และ สมาคมครูวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “พัฒนาคน พัฒนาชาติ ด้วยวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ในโรงเรียน” โดยมี ดร.ธงชัย ชิวปรีชา ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 2,000 คน

ครั้งที่ 2

จัดที่ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2534 โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ ในหัวข้อ “พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ในโรงเรียน” โดยมี ดร.ธงชัย ชิวปรีชา ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 1,000 คน

ครั้งที่ 1

จัดที่ วิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2533 โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในหัวข้อ “พัฒนาชาติด้วยวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ในโรงเรียน” โดยมี ดร.ธงชัย ชิวปรีชา ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 800 คน