บทคัดย่อการนำเสนอผลงานด้วยวาจา

รหัส

หัวข้อ

เรื่อง

ผู้นำเสนอผลงาน

Link

OP 1

การนำเสนอผลงานด้วยวาจา 1

(OP 2006) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก วิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 3 (ว32243) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้

นางสาวนงลักษณ์ มีแก้ว

Download

(OP 3002) การประเมินมาตรฐานแหล่งการเรียนรู้ประเภทสวนสัตว์

นายดนุเดช จันทร์หอม

Download

OP 2

การนำเสนอผลงานด้วยวาจา 2

(OP 1011) รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ SAWTHONGNA Model (สาวท้องนาโมเดล)

นางธนัญญ์ฎา บึงไกร

นางสาวรัตนา เงินดี

นางสาวจินตนา อสิพงษ์

Download

(OP 1013) การศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักร 5E ที่บูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นายกมล แก้วอ่อน

นางสาวปนัดดา สุรเมธสกุล

Download

(OP 2003) ดาราศาสตร์ในวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพิ่มคุณค่าการเรียนรู้ดาราศาสตร์ไทย

นายณัฐพล แสงทวี

Download

OP 3

การนำเสนอผลงานด้วยวาจา 3

(OP 1001) การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันบนฐานคิดการออกแบบเกม เพื่อสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับผู้เรียน

นางสาวดาริกา มณีฉาย

Download

(OP 1017) ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วงจรการเรียนรู้เมเปิล (MAPLE) ร่วมกับแนวคิดเดรสเซล (Dressel) ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาวิทยาศาสตร์ สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

นายพิสิฐศักดิ์ ดวงพรม

Download

(OP 1005) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมการรู้สารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นายทวีศักดิ์ ภู่ชัย

ผศ. ดร.ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์

ผศ.ดร. ชนินันท์ พฤกษ์ประมูล

Download

(OP 2011) ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการสู่โครงงานคอมพิวเตอร์ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

นางสาววันดี  โค้ไพบูลย์

Download

OP 4

การนำเสนอผลงานด้วยวาจา 4

(OP 3001) ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน ตามแนวทาง โรงเรียนวัดโตนดเตี้ยโมเดล

นางสาวปพิชญา รอดคง

Download

(OP 1006) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ เรื่อง โครงงานวิทยาศาสตร์ ระหว่างการสอนแบบค้นพบโดยใช้แบบเรียนสำเร็จรูปกับการสอนแบบปกติ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นายปริญญา นุ่มน้อย

นางจารุ หนูชนะจิตร

Download

(OP 1014) การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการทางปัญญา สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

นางสาวนฤมล แก้วมาก

Download

(OP 2004) การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด STEM EDUCATION เพื่อเสริมสร้างการรู้วิทยาศาสตร์ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวสโรชา ศรีสะอาด

Download

(OP 2009) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ในการส่งเสริมกระบวนการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 

นางสาวสุชาดา รังษีสุทธิพร

Download

OP 5

การนำเสนอผลงานด้วยวาจา 5

(OP 1004) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และทักษะการทำงานร่วมกัน เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT

นางสาวนวพร งามขำ

ผศ.พรรณี เหมะสถล

Download

(OP 2002) ผลของการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนาม โดยใช้วิธีการแบบเปิดที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาววราภรณ์ ศิลาลัย

Download

(OP 1002) การศึกษามโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและข้อผิดพลาดทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวอณันริกา เนียมแก้ว

นางสาวจินตนา กอกอง

นายอุเทน ปุ่มสันเทียะ

Download

OP 6

การนำเสนอผลงานด้วยวาจา 6

(OP 1007) การใช้โมเดลโมเลกุลร่วมกับโปรแกรมเคมีคำนวณในการจัดการเรียนการสอนเรื่องคอนฟอร์เมอร์ในรายวิชาเคมีอินทรีย์

ดร.สาโรจน์ บุญเส็ง

ดร.เกียรติภูมิ รอดพันธ์

Download

(OP 1008) การพัฒนาบทปฏิบัติการเรื่องการสกัดด้วยตัวทำละลาย

นางสาวอุษา จีนเจนกิจ

นายวีรวุฒิ เทียนขาว

Download

(OP 1010) การจัดการเรียนรู้ปฏิบัติการทดลองการสังเคราะห์สารส้มด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน

ดร. ดวงแข ศรีคุณ

นายวัลลภ คงนะ

Download

(OP 1012) การส่งเสริมความสามารถในการสร้างแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสร้างแบบจำลองผ่านสถานการณ์จำลองบนคอมพิวเตอร์ เรื่อง สถานะของสาร

นายสุริยะ คุณวันดี

Download