การนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

เทคโนโลยี

ลำดับ

รหัส

หัวข้อ

ผู้นำเสนอผลงาน

Link

1

EP 1039

ผลการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนพยัญชนะไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เขียนพยัญชนะไทยไม่ครบ 44 ตัว โดยใช้กิจกรรม Unplugged coding เกมตัวต่อภาพพยัญชนะไทย

นางสุนันทา สร้อยสวัสดิ์

Download

2

EP 1040

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครูระดับชั้นประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3

นางพิมพ์ณัฐชยา เทียนเจษฎา

Download

3

EP 1042

การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนไร้พรมแดน โดยใช้นวัตกรรม KRUDOIS Model เพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

นางสาวจารุพร จะนะ

Download

4

EP 1043

การใช้สื่อมัลติมีเดียเพลงในการสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร

นายธนากร แก่นเกษ

Download

5

EP 2009

การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ในโลกยุค Disruptive Innovation

นายสมชาย วงศา

Download

6

EP 2012

การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครูระดับประถมศึกษา

นางสาวปิยธันว์ เบญจเทพรัศมี

Download

7

EP 2021

ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright ที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดเชิงคำนวณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

นายพัชรพล ธรรมแสง

Download

8

EP 2031

การพัฒนาสื่อ Unplugged Coding เพื่อเสริมสร้างทักษะการเขียนโปรแกรม โดยใช้บัตรคำสั่งสำหรับนักเรียนช่วงขั้นที่ 1

นางสาวสุนันทา พุฒพันธ์

Download

9

EP 2032

ผลการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมแนวคิดเชิงคำนวณและทักษะการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ รายวิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นายปุญญพัฒน์ ชัยวงษา

Download

10

EP 2038

การพัฒนารูปแบบการสอนโดยประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงออกแบบเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม

นายอาทิตย์ สุริฝ้าย

Download

11

EP 2063

ผลการจัดการเรียนรู้การสอนวิทยาการคำนวณแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีต่อทัศนคติในการคิดเชิงคำนวณของนักเรียนระดับประถมศึกษากรณีศึกษา โรงเรียนบ้านท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

นางสาวกิตติมา มุ่งวัฒนา

Download

12

EP 2068

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บด้วย Google Site และ Classroom รายวิชาคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวนรินทร์ทิพย์ ชำนาญยา

Download

13

EP 2080

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ (ภาษาC# ) ชั้น ม.6 ด้วยชุดบทเรียนออนไลน์ตามแนวทฤษฎี Constructivism 

นางสาวกาญจนา โนหลักหมื่น

Download

14

EP 2084

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง พื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษาซี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

นางสาวนวพร อะกะเรือน

Download

15

EP 2086

การพัฒนาวิธีการสอน โดยใช้กิจกรรม Google Apps for Education บูรณาการกับ Project-Based Learning รายวิชาวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 

นางพรทิพย์ ข้ามเจ็ด 

Download

16

EP 2103

การพัฒนารูปแบบการเรียนรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study : IS) โดยการใช้หลักการของสะเต็มศึกษาและทักษะการเรียนรู้ของศตวรรษที่ 21

นางสาวสุดารัตน์ ปานทอง

Download

17

EP 2112

การจัดการเรียนการสอนโครงงานคอมพิวเตอร์ด้วย I-RESCUE Model สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นายเอกนรินทร์ อิ่มรส

Download

18

EP 2113

การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้เทคนิค KRUNOI ร่วมกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนออนไลน์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

นายบุญส่ง พุ่มบาน

Download

19

EP 3008

การบูรณาการสะเต็มศึกษาในการเรียนการสอนวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปแกรมออกแบบ 3 มิติ

นายอนุสิทธิ์ ปิตุรัตน์

Download