การนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

-- วิทยาศาสตร์ --

ลำดับ

รหัส

หัวข้อ

ผู้นำเสนอผลงาน

Link

1

EP 1002

กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา : การสร้างชั้นวางหนังสือ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายสุเมธ เนาว์รุ่งโรจน์

Download

2

EP 1004

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนอกห้องเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก จังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านกระบวนการรับใช้สังคม : โครงการฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ รู้รักวิทยาศาสตร์ ใส่ใจเทคโนโลยี

นายสุเมธ เนาว์รุ่งโรจน์

Download

3

EP 1014

การศึกษาผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เรื่อง พลังงานความร้อน ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้

นายพิชิต สามารถ

Download

4

EP 1015

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาชีววิทยา เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning)

นางสาวสุดารัตน์ เกียรติจรุงพันธ์

Download

5

EP 1016

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ข้างขึ้นข้างแรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นายสุทธิพงษ์ แก้วสุก

นายปริญญา นุ่มน้อย

Download

6

EP 1019

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง รูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ร่วมกับการบูรณาการสะเต็มศึกษา

นางสาวสุขใจ สิงสาโร

นางสาวสมจิต ผอมเซ่ง

Download

7

EP 1020

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จิตวิทยาศาสตร์ และ ความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง เคมีอินทรีย์ ด้วยการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาตามมาตรฐานหลักสูตร (Pedagogical Content Knowledge: PCK) โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5Es)

นายอนุสิษฐ์ เกื้อกูล

Download

8

EP 1021

การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก เรื่อง ไฟฟ้าเคมี

นายสราวุธ แท่นจินดารัตน์

Download

9

EP 1022

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน โดยเสริมวิธีการแก้โจทย์ปัญหาอิงกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยา เรื่องงานและพลังงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์

นางอายนา จินตรา

Download

10

EP 1023

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหารายวิชาเคมี 4 เรื่อง สารชีวโมเลกุลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

นางสาวสาวบน เด็นหมัด

Download

11

EP 1024

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชีวิตในสิ่งแวดล้อม ที่จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายสุเมธ เนาว์รุ่งโรจน์

Download

12

EP 1025

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้รายวิชาเคมีตามแนวคิด Active Learning ร่วมกับห้องเรียนกลับด้านเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวสาวบน เด็นหมัด

Download

13

EP 1027

สื่อการสอนชุมนุม science show เรื่อง “ความลับของโครงสร้าง”

นางอณุสรา บัวลอย

Download

14

EP 1028

การสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ “ในศตวรรษที่ 21”

นางสาวจินตนา อาศัยสุข

Download

15

EP 1029

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้(5E) ร่วมกับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) เรื่องวงจรไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายนิติ นิยมศิลป์ชัย

Download

16

EP 1031

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง เคมีอินทรีย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 

นายสุนทร โชครื่นเริง

Download

17

EP 1033

กิจกรรมการสอบแบบเกมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ "Quizizz in Google Classroom"

นางสาวศิริวรรณ ตรีเพ็ชร์

นางสาวอรทัย เสนาธรรม

Download

18

EP 1034

ผลการใช้ชุดปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ V-STEM เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่21 รายวิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นางนิภา ถาเขียว

Download

19

EP 1035

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) โดยเสริมการแก้โจทย์ฟิสิกส์ตามเทคนิคของโพลยา เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

นางนุจรี มณีจันทร์

Download

20

EP 1036

การจัดการเรียนรู้ชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์อาสาพัฒนาชุมชน ด้วยกระบวนการสะออน SAAOL Model

นายพีรกฤต เครือลุนทีระยุทธ

Download

21

EP 1038

พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 ด้วยชุดกิจกรรม Science Show เรื่อง แรงดันอากาศ

นางสาวนนทยา เชิดทอง

Download

22

EP 2001

ผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น ร่วมกับเทคนิคการแก้ปัญหาของ Polya

นางธัญญพัทธ์ ผูกรักษ์

Download

23

EP 2004

การพัฒนาการสอน เรื่องโครโมโซมและสารพันธุกรรม โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Sumalee 3D Model ร่วมกับการบูรณาการแนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวสุมาลี คงสอดทรัพย์

Download

24

EP 2006

ชุดการทดลอง เรื่อง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงในระบบควบคุมตัวแปรอัจฉริยะในรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ดร.สิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์

นายเจตนิพิฐ แท่นทอง

Download

25

EP 2007

การพัฒนาความสามารถในการจำสัญลักษณ์ธาตุของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เกมบิงโกตารางธาตุ

นางคำไพย กำพรม

Download

26

EP 2008

รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก เรื่อง คลื่นเสียง โดยใช้แอพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นางยุวดี ใจเดี่ยว

Download

27

EP 2013

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ของไหล ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวพิมพร ผาพรม

Download

28

EP 2014

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน รายวิชาชีววิทยา ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นายสถาพร ภูผาใจ

Download

29

EP 2018

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ที่มีการสร้างแผนผังมโนมติ วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (ว31101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวปิยรัตน์ พิมพ์สวัสดิ์

Download

30

EP 2020

การศึกษาผลสัมฤทธิ์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการสร้างแผนผังมโนมติ(Concept Maps) วิชาเคมี ว30121 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องแบบจำลองอะตอม

นางสาววันวิสาข์ ครองสิน

Download

31

EP 2023

การพัฒนานวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ผ่านการเรียนรู้ด้วยโครงงานอย่างมีมาตรฐานขั้นสูงสุดโดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวทิฆัมพร กอมณี

Download

32

EP 2026

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง หินและการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก

นายวิฑูรย์ หมทอง

Download

33

EP 2027

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมบัติของธาตุ โดยใช้ยุทธศาสตร์การสอนเพื่อเปลี่ยนแปลงมโนมติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัญจาศึกษา

นางวราลักษณ์ สีระคาม

Download

34

EP 2028

การออกแบบและพัฒนากิจกรรมเรียนรู้ชีววิทยาเพื่อเสริมสร้างทักษะการออกแบบเชิงวิศวกรรมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

นางสาวกมลรัตน์ ฉิมพาลี

Download

35

EP 2029

Flipped Classroom เรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยการถ่ายภาพ : กิจกรรมเสริมหลักสูตรสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

นางสาวเจษฎา ฤทธิ์ศรีบุญ

Download

36

EP 2033

รายงานการพัฒนาบทเรียนสื่อประสมเรื่อง ของไหล รายวิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม

นายสมัย บัวหยาด

Download

37

EP 2035

การพัฒนาการคิดขั้นสูงและการสำรวจทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยใช้ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนสำหรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (PCK for Inquiry) เรื่องงานและพลังงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นางน้ำค้าง รัตนพันธ์

Download

38

EP 2036

การพัฒนาความเข้าใจมโนมติแรงและการเคลื่อนที่โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบทำนาย สังเกต อธิบาย เสริมด้วยเทคนิคการใช้คำถามและการเขียน

นายบุญเลี้ยง จอดนอก

Download

39

EP 2039

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง งานและพลังงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยเสริมการแก้โจทย์ปัญหาตามเทคนิคของโพลยา

นายไสว วีระพันธ์

Download

40

EP 2040

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสืบเสาะแบบ 5E ร่วมกับเทคนิค POE และการแสดงกึ่งจุลภาค (Sub - Microscopic)

นางสาวพชรวรรณ มีหนองหว้า

Download

41

EP 2042

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิซึม วิชาเคมีเพิ่มเติม เรื่องเคมีอินทรีย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

นางสุภาวดี สาระวัน

Download

42

EP 2044

ดาราศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ “เดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว”

นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข

Download

43

EP 2045

การพัฒนาชุดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและความดัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวรัตนาภรณ์ กลางมะณี

Download

44

EP 2046

การพัฒนาแบบจำลองทางความคิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เกี่ยวกับแรงแม่เหล็กที่กระทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก

นายเทวฤทธิ์ จันเสริม

Download

45

EP 2048

ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการร่วมกับการใช้โซเชียลมีเดียที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม 3 เรื่อง แสง

นางสาวนิสา พันละภะ

Download

46

EP 2050

ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้นตอนร่วมกับการเขียนและพูดทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อความสามารถในการสร้างคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเคมี เรื่อง น้ำ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นายกฤตกร สภาสันติกุล

Download

47

EP 2054

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาและความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับรูปแบบการสอนสะเต็มศึกษาแบบ URAI Model เรื่อง การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสุราษฏร์ธานี

นางสาวอุไรวรรณ กุลีช่วย

Download

48

EP 2059

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง พันธุศาสตร์อย่างง่าย สําหรับการจัดการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยา เรื่อง พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ

นางสาวหนึ่งฤทัย เกียรติพิมล

Download

49

EP 2060

เรียนรู้ สนุกคิด กับฟิสิกส์ ผ่านระบบ ICT ด้วยเทคโนโลยีพื้นฐานและการทดลองเสมือน

นายศุภโชค พุทธิสารวิมล

Download

50

EP 2064

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์ รายวิชาฟิสิกส์ 3 (ว30203) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

นางสาววันทนา เก้าเอี้ยน

Download

51

EP 2065

การพัฒนาวิธีการสอนโดยใช้กิจกรรม เพื่อนคู่คิด (Think Pair Share) เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม รายวิชาชีววิทยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 

นางกานดา เขื่อนเพ็ชร 

Download

52

EP 2066

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเชิงรุกที่ผนวกกับเกมมิฟิเคชัน เรื่อง สมดุลกล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

นางสายชล ธนานุวงศ์ 

Download

53

EP 2072

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) เรื่องระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

นางสาววรรณิศา จินนะ

Download

54

EP 2073

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นายสัจจะ รุณวุฒิ

Download

55

EP 2075

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา ว32242 โดยจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนอุตรดิตถ์

นายพิเชษฐ์ จันทร์ผ่อง

Download

56

EP 2076

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารละลาย โดยใช้บริบทเป็นฐาน ร่วมกับกลวิธีต่าง ๆ

นางสาวนิตยา มะโนคำ

Download

57

EP 2077

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผ่านชุดกิจกรรม เรื่อง กระบวนการแบ่งเซลล์และการสลายสารอาหารระดับเซลล์ โดยใช้บริบทเป็นฐาน

นางสาวปุรวดา สุใจยา

Download

58

EP 2078

การพัฒนาแรงจูงใจในการเรียนรู้วิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบใช้บริบทเป็นฐานร่วมกับการใช้เทคโนโลยี

นางผกาพรรณ อินปั๋นแก้ว

Download

59

EP 2079

การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาโจทย์ฟิสิกส์ด้วยการคิดเชิงคำนวณ

นายทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์

Download

60

EP 2081

การพัฒนาทักษะด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชโดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน

นางจิรารัตน์ วงศ์วิไล

Download

61

EP 2082

ผลการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา เรื่อง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวชนกขวัญ ศรีคำ

Download

62

EP 2083

ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน (Model–Based Learning) ร่วมกับเทคนิคการระดมสมอง (Brainstorming) เรื่อง การหมุนเวียนของอากาศบนโลก รายวิชา โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนเถินวิทยา 

นางสาวอัจฉรา ใจนันตา 

Download

63

EP 2085

การพัฒนาวิธีการสอนโดยใช้กิจกรรมบูรณาการ STEM เรื่อง ข้าวเกรียบจิ้งหรีดจากชุมชนสู่โรงเรียน รายวิชาชีววิทยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 

นางสาวบรรณฑรวรรณ อินต๊ะวงศ์ษา 

Download

64

EP 2087

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาที่เน้นกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมที่ส่งเสริมสมรรถนะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ เรื่อง เคมีสิ่งแวดล้อม  ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวชนกกานต์ เนตรรัศมี

Download

65

EP 2088

การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้แบบสืบเสาะด้วยเทคโนโลยี AR เรื่อง อากาศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง

นางสาวกัญญ์พิดา จริยา

Download

66

EP 2089

การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเคมี เรื่องพอลิเมอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT

นางสาววริศรา กุณาบุตร

Download

67

EP 2091

สอนวิทยาศาสตร์ให้เป็นวิทยาศาสตร์ ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ Hand-on เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

นายนพดล แกมเพชร

Download

68

EP 2094

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเคมี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก โดยการทำแผนผังมโนทัศน์ (Concept Mapping)

นางสาวจุฑารัตน์ อบเชยเทศ

Download

69

EP 2096

การสร้างแบบจำลองโครงสร้างพืชด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ

นางสาวภิรญา เสรียศภัทร

Download

70

EP 2097

ชุดการทดลองเคมีย่อส่วน เพื่อศึกษาสมบัติการนำไฟฟ้าของสารละลายกรด-เบส

นางพัชรี ช้อนแก้ว

Download

71

EP 2098

การศึกษาแรงจูงใจในการเรียนวิชา เคมี1 เรื่อง การเขียนสูตรของสารประกอบไอออนิก ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยกิจกรรมเกมสูตรเคมีและชื่อของสารประกอบไอออนิก

นางนวรัตน์ แจ่มจำรัส

Download

72

EP 2100

ผลการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีเรื่อง กรด-เบส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวสมฤดี เลี่ยมทอง

Download

73

EP 2101

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อประสม ตามกระบวนการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Cycles; 5Es) เรื่อง กรด-เบส โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

นางสาววรรณนภา ธุววิทย์

Download

74

EP 2104

ผลของการใช้ผังมโนทัศน์ (Mine Mapping) ร่วมกับทฤษฎีสมอง (Brain-Based Learning) ในการจัดการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (เคมี) เรื่อง ปฏิกิริยาเคมีเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนในแผนการเรียนไม่เน้นวิทยาศาสตร์

นายศุภชัย ทองสุขแสงเจริญ

Download

75

EP 2105

การพัฒนาทักษะการทำงานเป็นกลุ่มตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยา ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนเบจมราชูทิศ ราชบุรี

นางสาวจริยาภรณ์ ป้อมสุข

Download

76

EP 2106

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราห์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูง และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

นางจิรฐา เจริญสลุง

Download

77

EP 2109

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากใบพืชสกุลคลอซีนาที่รับประทานได้

นางสาวรุ่งนภา คำแพง

Download

78

EP 2110

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐานเชื่อมโยงกับแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่อง ของไหล รายวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวกุลธิดา สุวัชระกุลธร

Download

79

EP 2115

การสร้างและการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ปิโตรเลียม ประกอบการจัดการเรียนรู้ รายวิชา ว23203 เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวนิสา จุลโพธิ์

Download

80

EP 2116

การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ในรายวิชาวิชาชีววิทยา 

นางสาวนริศตา ด้วงต้อย

Download

81

EP 2117

กิจกรรมโครงงานสะเต็ม (STEM Project) สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษทางวิทยาศาสตร์

นายเจษฎา เนตรสว่างวิชา

Download

82

EP 2118

การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด บรรยากาศน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางมนัสนันท์ เนตรสว่างวิชา

Download

83

EP 3007

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง วงจรไฟฟ้ากระแสตรง โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นที่ 3 (ปวช.3) วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

ว่าที่ร้อยตรี ดร.จิรายุทธิ์ อ่อนศรี

Download

84

EP 3009

การจัดการเรียนรู้ STEM Education ร่วมกับสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อพัฒนาการรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวสุพรรณษา อินทพงค์

Download

85

EP 3014

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา วิชาชีววิทยา เรื่อง พฤติกรรมสัตว์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร

Download

86

EP 3015

กิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เรื่อง อุปกรณ์แยกเมล็ดกาแฟด้วยแรงโน้มถ่วง

ดร.พิทธพนธ์ พิทักษ์

Download

87

EP 3016

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยใช้ CBL-STEM Model เรื่อง การเคลื่อนที่แบบหมุน เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมทางการเกษตรในชุมชน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นายเกียรติศักดิ์ ทองคำ

Download

88

EP 3017

การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี เพื่อส่งเสริมความสามารถในการทำโครงงานและทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นสูง สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5

นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง

Download

89

EP 3021

การศึกษาแนวการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561

นางสาวสุชาดา ว่องไว

Download

90

EP 3022

การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผ่านการเรียนรู้สะเต็มศึกษาในกิจกรรมหน้ากากกันฝุ่น PM 2.5

นายสุทธิกานต์ เลขาณุการ

Download