การนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

คณิตศาสตร์

ลำดับ

รหัส

หัวข้อ

ผู้นำเสนอผลงาน

Link

1

EP 1008

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การหาพื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง โดยใช้โปรแกรม GeoGebra ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก

นางรุ่งนภา ฝายทะจักร

Download

2

EP 1009

การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการคูณพหุนามของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนยางวิทยาคม โดยใช้แอปพลิเคชัน การคูณพหุนามโดยใช้ตาราง

นางสาวกนกพร นันแก้ว

Download

3

EP 1011

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคแบบกลุ่มช่วยเหลือเป็นรายบุคคลที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม และเจตคติที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม จังหวัดยโสธร

นางศุภวจี พิจารณ์

Download

4

EP 1012

ผลการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การแจกแจงปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา

นางสุทธดา เหลืองห่อ

Download

5

EP 2003

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม เรื่อง คะแนนมาตรฐาน โดยใช้ชุดสื่อประสม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวรัชฎาภรณ์ วงษ์ศรี

Download

6

EP 2010

นวัตกรรมการประเมินการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง จังหวัดสุรินทร์

นายปัญญา พรหมศักดิ์

Download

7

EP 2019

ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWL ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

นางสาวมนัส บุญลือชา

Download

8

EP 2022

ผลการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญานและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ

นางจงรัก ประทุมชาติ

Download

9

EP 2025

การจัดการเรียนรู้โดยใช้แอพพลิเคชั่น GeoGebra ประกอบการเรียนรู้ เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

นายวันเฉลิม บุญเกษม

Download

10

EP 2034

การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561

นางพิชญา หมทอง

Download

11

EP 2037

การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD รายวิชา ค23102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง อสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

นายศักรินทร์ ขูรีรัง

Download

12

EP 2049

รายงานการสร้างและการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ด้วยกัน ( Learning Together : LT ) เรื่อง ความน่าจะเป็น รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 

นางสาวทิพวรรณ แซ่ขอ

Download

13

EP 2055

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค Think - Pair - Share ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการ SMA

นางเบญจวรรณ ปังเอี้ยน

Download

14

EP 2056

ผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคทําเป็นกลุ่ม ทําเป็นคู่และทําคนเดียว (Team-Pair-Solo) ร่วมกับการใช้ตัวแทน เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต

นางสุภัค สังขรักษ์

Download

15

EP 2067

การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมในชีวิตประจำวัน เรื่อง สถิติและข้อมูล เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวณัฐกานต์  รัตนสังข์

Download

16

EP 2070

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สถิติ โดยใช้บริบทเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ จังหวัดลำพูน

นายศักดิ์ชาย ขวัญสิน

Download

17

EP 2071

การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เน้นทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนแบบ MIAP

นางสุดาพร เหรียญพิมาย

Download

18

EP 2090

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ Active Learning เรื่อง เมทริกซ์

นางสาวสุชาดา สวัสดี

Download

19

EP 2092

ผลการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบเปิด (Open Approach) ร่วมกับ Math Model ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์และความสามารถในการสื่อสารด้านการเขียนทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง แคลคูลัส

นายไพศาล  แมลงทับทอง

Download

20

EP 2095

ห้องเรียนคณิตศาสตร์แห่งความสุข

นางสาวเกศินี เพ็ชรรุ่ง

Download

21

EP 2102

การพัฒนาชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์เสริม 6 เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื่องต้น ที่ใช้การเรียนรู้แบบค้นพบร่วมกับเทคนิคการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาแบบ RIDD ในการจัดการเรียนรู้

นางสาวสุมาลี มีสกุล

Download

22

EP 2107

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูลโดยการใช้สื่อประสม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

นางสาวไอริณ ถาวรนันท์

Download

23

EP 2108

การพัฒนาผลการเรียนรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 โดยจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

นางสาวอุบลรัตน์ ทับทิมทอง

Download

24

EP 2111

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ

นางจีรภา ดุงศรีแก้ว

Download

25

EP 3012

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา(STEM Education) เรื่อง การวัด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

นางรัชฎาภรณ์ ปัญญานวล

Download

26

EP 3020

การบูรณาการ การเรียนรู้ภาพหน้าตัดรูปเรขาคณิตสามมิติกับกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม

นางนันทนัช นันทพงษ์

Download