การนำเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

บูรณาการ

ลำดับ

รหัส

หัวข้อ

ผู้นำเสนอผลงาน

Link

1

EP 1001

สะเต็มศึกษาพัฒนาทักษะชีวิตแห่งศตวรรษที่ 21 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายกฤษขจร ศรีถาวร

Download

2

EP 1005

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามแนวทางสะตีมศึกษา เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์และการคิดแก้ปัญหา ในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และกิจกรรมชุมนุม

นายเจษฎา นาจันทอง

นางอรุณรัตน์ นาจันทอง

นางสาวพิมพร ผาพรม

Download

3

EP 1006

รูปแบบการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยใช้ TONKLA STEM Model

นางสุพัตรา ไชยจันหอม

Download

4

EP 1007

การส่งเสริมสมรรถนะด้านความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานตามแนวทางสะเต็มศึกษา สำหรับนักเรียนกลุ่มโครงงานนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี

นางสาวจิตราภา อุ่นเจริญ

นางอรุณรัตน์ นาจันทอง

นายเจษฎา นาจันทอง

Download

5

EP 2005

ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระโดยใช้การพัฒนานวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีเป็นฐาน

ดร.ยศวัฒน์ พาผล

Download

6

EP 2016

การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชุมนุมหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) ภายใต้หัวข้อ หุ่นยนต์ทางเลือกแห่งอนาคต

นางนันทรัตน์ แก้วไกรษร

นายวงค์ณภา แก้วไกรษร

Download

7

EP 3001

การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้กิจกรรม STEM Education เรื่องเลื่อนล้อวงกลม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวกฤษณา คลิ้งเคล้า

นางจิรวรรณ อังศุชวาลวงศ์

นางฐิตาพร ภักดีใหม่

นางธิดารัตน์ ประจักษ์

Download

8

EP 3002

ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) ที่มีต่อพัฒนาการด้านสมรรถนะที่สำคัญของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในศตวรรษที่ 21

นายกติกร กมลรัตนะสมบัติ

นายกฤตเมธ ธีระสุนทรไท

Download

9

EP 3005

กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานสะเต็มศึกษาที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถด้านทักษะการทำงานเป็นทีม เจตคติ และความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

นายศิวะ ปินะสา

นายนาคิน สัจจะเขตต์

Download

10

EP 3006

STEM Maker การสร้างนักประดิษฐ์

นายภานุวัฒน์ เกียรตินฤมล

Download

11

EP 3010

การพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องสนุกกับโครงงานสะเต็มศึกษา โดยใช้การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษา

นางสุพรรณวดี ประสงค์

ว่าที่ร้อยโทพลากร ประสงค์

Download