รหัสชื่อหัวข้อการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาวิทยากร บทคัดย่อ
WS 01การจัดการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยโปรแกรมหุ่นยนต์จำลอง Robomindเทคโนโลยีอ.พนมยงค์ แก้วประชุม และดร.นิรมิษ เพียรประเสริฐDownload
WS 02เรียนรู้วิทยาการคำนวณอย่างสนุก ผ่านกิจกรรม Computer Science Unpluggedเทคโนโลยีอ.จินดาพร หมวกหมื่นไวย และคณะDownload
WS 03Coding for Everyoneเทคโนโลยีอ.พรพิมล ตั้งชัยสิน และดร.จีระพร สังขเวทัยDownload
WS 04การจัดการสอนวิทยาการคำนวณด้วยการบูรณาการสะเต็มและโครงงานเทคโนโลยีอ. ดร.อาจณรงค์ มโนสุทธิฤทธิ์ และคณะDownload
WS 05โปรแกรม Scratch กับทักษะในศตวรรษที่ 21เทคโนโลยีอ.พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล และนางสาววชิรวรรณ เทียมทันDownload
WS 06Computer Science Unplugged ที่ส่งเสริมทักษะการคิดและแก้ปัญหาเทคโนโลยีนางอัญญารัตน์ ชวดนุช และคณะDownload
WS 07การส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณด้วยกิจกรรม ระบบคัดกรองความดันโลหิตสูงเทคโนโลยีนายมานะ อินทรสว่าง และคณะDownload
WS 08การจัดการเรียนการสอน Coding อย่างไรให้ง่าย ใกล้ตัว และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงเทคโนโลยีดร.วิชัย ลาธิ และคณะDownload
WS 09สนุกกับ IPST-WiFiเทคโนโลยีนายวรณัฐ หมีทอง และคณะDownload
WS 73 วิทยาการคำนวณสำหรับเด็กปฐมวัยเทคโนโลยีอ.ธันย์สิตา ศิรอมรเสถียร และคณะ
Download

 


รหัสชื่อหัวข้อการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาวิทยากร บทคัดย่อ
WS 10สร้างเด็ก ม.ต้น ให้คิดค้นอย่างเป็นสถิติคณิตศาสตร์ดร.รณชัย ปานะโปย และอ.จันทร์นภา อุตตะมะDownload
WS 11แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องรูปสี่เหลี่ยมในระดับประถมศึกษาคณิตศาสตร์อ.ณัตตยา มังคลาสิริ และคณะDownload
WS 12การสร้างสื่อคณิตศาสตร์อย่างง่าย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
โดยใช้โปรแกรม GSP 5.06
คณิตศาสตร์อ.สิริวรรณ จันทร์กูล และคณะDownload
WS 13การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น ป.4-6 ตามแนวทางของ สสวท.คณิตศาสตร์อ.ภีมวัจน์ ธรรมใจDownload
WS 14ถอดรหัสข้อสอบคณิตศาสตร์ระดับชาติ (มัธยมศึกษาตอนต้น)คณิตศาสตร์อ.ศราวุฒิ รัตนประยูร และคณะDownload
WS 15อบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานการใช้ GeoGebra และการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์อ.ภิญญดา ดำด้วง และคณะDownload
WS 16การสร้างองค์ความรู้เรื่องการคูณและกลวิธีการหาผลคูณคณิตศาสตร์ดร.ภัทรวดี หาดแก้ว และคณะDownload
WS 17กิจกรรมการสำรวจเชิงคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ผศ. ดร.จิณดิษฐ์ ละออปักษิณ
และรศ. ดร.รตินันท์ บุญเคลือบ
Download
WS 18ท่องโลกคณิตศาสตร์ไปกับนักคณิตก้องโลกคณิตศาสตร์ผศ. ดร.จิณดิษฐ์ ละออปักษิณ และคณะDownload
WS 19คณิตศาสตร์ปฐมวัยคณิตศาสตร์อ.เชวง ซ้อนบุญ และคณะDownload
WS 20กิจกรรมและเกมคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมสมรรถนะหลักของผู้เรียน ระดับประถมศึกษาคณิตศาสตร์ดร.ระวี สุวรรณเดโชชัย และคณะDownload
WS 21กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องความรู้พื้นฐานสำหรับแคลคูลัส
โดยใช้เครื่องคำนวณเชิงกราฟ TI – Nspire CX II CAS
คณิตศาสตร์อ.สายัณห์ โสธะโรDownload
WS 22การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้หลักการSTEM Education และ
Computational Thinking ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อผู้เรียนระดับประถมศึกษา
คณิตศาสตร์ผศ. ดร.แสงเดือน เจริญฉิม และคณะDownload
WS 23Visual Mathematics ... คณิต Without Wordคณิตศาสตร์อ. ดร.รัชนิกร ชลไชยะ และคณะDownload
WS 24การประยุกต์ใช้เครื่องคำนวณวิทยาศาสตร์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสถิติ
และความน่าจะเป็น
คณิตศาสตร์นางมยุรี สาลีวงศ์ และคณะDownload
WS 25การสร้างสื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยโปรแกรม GeoGebraคณิตศาสตร์นายพฤฒิพงศ์ โลหะสุวรรณ์ และนายวุฒิชัย ภูดีDownload
WS 26การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ทางคณิตศาสตร์ ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

คณิตศาสตร์อ. ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ และคณะDownload

 


รหัสชื่อหัวข้อการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาวิทยากร บทคัดย่อ
WS-27Bio goes Technoวิทยาศาสตร์ ดร.อรสา ชูสกุล และคณะDownload
WS-28การเคลื่อนที่และแรงกับแรงในธรรมชาติ ในวิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์)
รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
วิทยาศาสตร์ อ.ราม ติวารี และคณะDownload
WS-29การใช้สื่อการทดลองเสมือนจริงทางฟิสิกส์ (Virtual Experiment)
กับการทดลองกลศาสตร์ ม.ปลาย
วิทยาศาสตร์ อ.ราม ติวารี และคณะDownload
WS-30เล่นเกมกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นวิทยาศาสตร์ ดร.ยศินทร์ กิติจันทโรภาส และคณะDownload
WS-31แนวทางการประเมินการเรียนรู้ในชั้นเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21 วิทยาศาสตร์ อ.สุภทัต สุขเอี่ยม และคณะDownload
WS-32เรียนรู้การสื่อสารด้วยสัญญาณดิจิทัลผ่านกิจกรรมส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 21วิทยาศาสตร์ อ.รักษพล ธนานุวงศ์ และอ.สายชล​ ธนานุ​วงศ์​ Download
WS-33ค็อกเทลหลากสีวิทยาศาสตร์ อ.นวรัตน์ อินทุวงศ์ และคณะDownload
WS 34สตูดิโอจิ๋ว...ง่าย ๆ ได้ประโยชน์วิทยาศาสตร์ อ.มาเนตร์ กอบน้ำเพ็ชร และอ.ประทีป อินทรสิทธิ์ Download
WS 35สอนฟิสิกส์อย่างไรให้สนุกวิทยาศาสตร์ อ.ราม ติวารี และคณะDownload
WS 36Fun Food Good Plan: เกมกับการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ อ.เสาวลักษณ์ บัวอิน และคณะDownload
WS 37เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากแหล่งท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยี VRวิทยาศาสตร์ อ.นวพล กาบแก้ว และอ.จิรวัฒน์ นิยะมะDownload
WS 38การตั้งคำถามเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ดร.นพรัตน์ ศรีเจริญ และอ.นัทธพงษ์ ส่งอำไพDownload
WS 39เกมกับการเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาวิทยาศาสตร์ ดร.เบ็ญจวรรณ หาญพิพัฒน์ และคณะDownload
WS 40การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์วิทยาศาสตร์ ดร.สมศิริ สิงห์ลพ และคณะDownload
WS 41การออกแบบและสร้างท้องฟ้าจำลองขนาดเล็กสำหรับวิชาดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์ อ.บุญส่ง เห็นงาม Download
WS 42การส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการการเรียนรู้เชิงรุก
(Active Learning) ด้วยกิจกรรม Hybrid Animal
วิทยาศาสตร์ นายสุทธิกานต์ เลขาณุการ และนางจริญญา เลขาณุการDownload
WS 43การส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงของผู้เรียนโดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นายสุทธิกานต์ เลขาณุการ และนางจริญญา เลขาณุการDownload
WS 44การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมผ่านชุดกิจกรรมเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
วิทยาศาสตร์ นางสาวสุนันท์ พุทธภูมิ และคณะDownload
WS 45การใช้ Application Physics Lab AR. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องไฟฟ้าวิทยาศาสตร์ นายณัฐวิญญ์ สิรเดชธราทิพย์ และคณะDownload
WS 46การพัฒนากิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ STEM+R ด้วย Judo Botวิทยาศาสตร์ นายภัทรพงษ์ สงวนจีน และคณะDownload
WS 47การพัฒนาทักษะการคิดด้วยกิจกรรม CS Unpluggedวิทยาศาสตร์ ดร.รุ่งนภา สังสอาด และดร.ธารทิพย จันทรนิมะDownload
WS 48แนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาสมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์
และจิตวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ดร.พิรุณ ศิริศักดิ์ และนางสาวสมฤทัย แปลงศรีDownload
WS 49การใช้กระบวนการ “ชุมชุนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” และสะเต็มศึกษา
พัฒนาสมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์สู่ศตวรรษที่ 21 วิชาวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ นางพันธุ์ทิพย์ ทิมสุกใส และคณะDownload
WS 50การส่งเสริมการเรียนรู้แบบ STEM ผ่านกิจกรรมส่องสว่างจากแป้งปั้นวิทยาศาสตร์ นางฒามรา พรหมหอม และนายณภัทร ยังมีสุขDownload
WS 51การส่งเสริมให้นักเรียนใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนาแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ Dr. Eric BrunsellDownload
WS 52กิจกรรม hand on ทางพันธุศาสตร์แบบ DIY วิทยาศาสตร์ นางสาวธัญญรัตน์ ดำเกาะ และคณะDownload
WS 53การออกแบบการสอนและการคิดแบบสะเต็มศึกษา วิทยาศาสตร์ นายอังกฤษ ไกรดัด และคณะDownload
WS 54แก๊สกับการทดลองเคมีแบบย่อส่วนวิทยาศาสตร์ นางสราญรมย์ ยิ่งสุข และนายชยวินท์ โฉมงามDownload
WS 55กิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning เพื่อสร้างมโนทัศน์สำคัญเรื่อง
ความหนาแน่นของวัตถุโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ QERA
วิทยาศาสตร์ ดร.สิทธิศักดิ์ จินดาวงศ์ และคณะDownload
WS 56การนำ Coding มาใช้ในการจัดกิจกรรม STEMวิทยาศาสตร์ นางสาวดวงกมล เกลี้ยงแก้ว และคณะDownload

 


รหัสชื่อหัวข้อการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาวิทยากร บทคัดย่อ
WS 57สร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบอินโฟกราฟิกบูรณาการดร.เปียทิพย์ พัวพันธ์ และ อ.ศิลปเวท คนธิคามีDownload
WS 58PISA กับทักษะของเยาวชนในศตวรรษที่ 21บูรณาการอ.แพรไพลิน จารุจินดา และคณะDownload
WS 59การสอน Theme-based Learning ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
บูรณาการดร.นพรัตน์ ศรีเจริญ และคณะDownload
WS 60การวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(Scientific and Mathematical Literacy) ตามแนวทาง สสวท.
บูรณาการอ.กนกนันทน์ ไสไทย และคณะDownload
WS 61สนุกกับโรงงานช็อกโกแลตบูรณาการอ.รัชดา ยาตรา และคณะDownload
WS 62การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
และกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม
บูรณาการProf. Dr.Edward ReeveDownload
WS 63การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้แนวคิด STEAM Edบูรณาการผศ. ดร.ปริญญา ทองสอน และคณะDownload
WS 64หุ่นไต่เชือกบูรณาการนางสาวบุษรา คำจันทร์ และคณะDownload
WS 65การจัดกิจกรรมบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน
ระดับประถมศึกษา
บูรณาการรศ. ดร.น้ำฝน คูเจริญไพศาล และคณะDownload
WS 66สิ่งประดิษฐ์ท้าทายกุศโลบายสู่ความคิดสร้างสรรค์ (ระดับประถมศึกษา)บูรณาการผศ. ดร.สุจินต์ สุวรรณะ และคณะDownload
WS 67รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหัวข้อโครงงานสะเต็มศึกษา
ภายใต้บริบทท้องถิ่นให้เป็นที่ยอมรับในเวทีระดับสากล
บูรณาการนายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร และคณะDownload
WS 68การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
โดยใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
บูรณาการนายนาคิน สัจจะเขตต์ และคณะDownload
WS 69หลอดไฟอัศจรรย์บูรณาการว่าที่ร้อยตรี ดร.จิรายุทธิ์ อ่อนศรี และคณะDownload
WS 70การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผ่านกิจกรรมต้องลาย ต้องใจ
บูรณาการนางสาวสุพรรณษา อินทพงค์ และนายจตุพร ภูมิพิงค์Download
WS 71การพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณ เรื่อง ระบบเลขฐานสองตามแนวทางการจัดการเรียนรู้
แบบใช้เกมเป็นฐานร่วมกับการจัดกิจกรรม Unplugged สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
บูรณาการนายสรรฐณัฐ ปัญญาเสฏโฐ และคณะDownload
WS 72ถิ่นอาศัยคือบ้าน *

*อบรมที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในบทคัดย่อ
บูรณาการนายธราดล ภวภูตานนท์ และคณะDownload