เปิดลงทะเบียนงาน วทร.24 ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 15 มีนาคม 2563

 


ขั้นตอนการลงทะเบียน

ท่านผู้สนใจสามารถศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนได้ที่นี่ 

Download

 


เงื่อนไขการลงทะเบียน

 

1. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานทางเว็บไซต์ โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

2. ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 1,000 บาท กรณีมีโค้ดส่วนลด สามารถใช้งานได้ตามเงื่อนไขและระยะเวลาตามที่กำหนด การลงทะเบียน 1 ครั้ง ใช้ส่วนลดได้ เพียง 1 โค้ด เท่านั้น

3. ลงทะเบียนครั้งเดียวสามารถเข้าร่วมงานได้ทั้ง 3 วัน และสามารถเข้าร่วม Workshop ได้ในกรณีที่วันและเวลาไม่ซ้ำกัน

4. เมื่อเลือก Workshop แล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

5. เมื่อลงทะเบียนแล้วให้พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน (Pay in) โดยสามารถชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา โดยมีค่าธรรมเนียม 10 บาท/รายการ อัตราเดียวกันทั่วประเทศ หรือผ่านทาง Mobile Application ทุกธนาคาร

หมายเหตุุ: ต้องชำระค่าลงทะเบียนภายใน 3 วัน หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์ และต้องเข้าสู่ระบบ เพื่อเลือก Workshop และพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน (Pay in) อีกครั้ง

6. ท่านสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินจากระบบลงทะเบียนออนไลน์ ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว หากลงทะเบียนพร้อมกันหลายท่านต่อครั้ง ใบเสร็จรับเงินจะออกรวม 1 ใบ ใบเสร็จรับเงินที่ออกให้จัดทำโดยระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งถือว่ามีผลสมบูรณ์โดยไม่ต้องลงลายมือชื่อ

7. ผู้เข้าร่วมงาน จะสามารถพิมพ์เกียรติบัตรเข้าร่วมงานได้จากระบบออนไลน์ หลังจาก Check – in ที่จุดลงทะเบียนในงาน และทำแบบสอบถามในระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

8. ผู้เข้าร่วม Workshop จะสามารถพิมพ์เกียรติบัตรของแต่ละ Workshop ได้จากระบบออนไลน์ หลังจากเข้าร่วม Workshop นั้น และทำแบบสอบถามในระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

9. กรุณาตรวจสอบชื่อ – สกุล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการลงทะเบียนให้ถูกต้อง เพื่อใช้ในการออกเกียรติบัตรและใบเสร็จรับเงิน

10. หากชำระเงินแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนในทุกกรณี และไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เข้าร่วมงานแทนได้