— ข่าวประกาศ —

ประกาศผลการคัดเลือกการนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e–Poster) งาน วทร.24  *ใหม่

Download


ประกาศผลการคัดเลือกการนำเสนอผลงานด้วยวาจา (oral presentation) งาน วทร.24  *ใหม่

Download


หนังสือเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุม วทร. 24

Download


ประกาศผลการคัดเลือกการประชุมปฏิบัติการ งาน วทร.24

Download


 

— Template —

Template สำหรับให้ผู้นำเสนอผลงานดาวน์โหลดเพื่อแก้ไขผลงาน

รายการLink
แบบฟอร์มโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e–Poster) ประเภทงานวิจัยDownload
แบบฟอร์มโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e–Poster) ประเภทนวัตกรรมDownload
แบบฟอร์ม full paper การนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e–Poster) ประเภทงานวิจัยDownload
แบบฟอร์ม full paper การนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e–Poster) ประเภทนวัตกรรมDownload
แบบฟอร์ม full paper การนำเสนอผลงานด้วยวาจา (oral presentation) ประเภทงานวิจัยDownload
แบบฟอร์ม full paper การนำเสนอผลงานด้วยวาจา (oral presentation) ประเภทนวัตกรรมDownload