การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 23 (วทร.23) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีได้เพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการ แลกเปลี่ยนแนวคิดรวมถึงประสบการณ์อันจะนาไปสู่การพัฒนาวิชาชีพ และร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม และจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการ หนังสือ สื่อการสอนเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ครู อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้และพิจารณาเลือกสรรไปปรับใช้ต่อไป ซึ่ง วทร.23 นี้จะเน้นประเด็น นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนากำลังคนต่อไป

ขอเชิญชวนท่านร่วมสนับสนุนการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 23 (วทร.23) โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดจากเอกสารแบบตอบรับการสนับสนุน

แบบตอบรับการสนับสนุน (ภาษาไทย)Download
SPONSORSHIP FORMDownload

หมายเหตุ

  1. กรุณาส่งแบบตอบรับการสนับสนุนภายในวันที่ 1 กันยายน 2560 ไปยัง สสวท. หมายเลขโทรสาร 02-712-3608 หรือ ทาง e-mail: choru@ipst.ac.th (ชื่อผู้ประสานงาน โชค เรืองตระกูล โทร. 081-614-5749)
  2. ใบเสร็จรับเงินจาก สสวท. สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า