การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

 1. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานทางเว็บไซต์ โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
 2. เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ถึง 16 ตุลาคม 2560
 3. ลงทะเบียนครั้งเดียวสามารถเข้าร่วมงานได้ทั้ง 3 วัน
 4. ไม่มีค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

การลงทะเบียนเข้าร่วม Workshop

 1. ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และเลือก Workshop ที่ต้องการเข้าร่วม
 2. เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2560 (ไม่เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วม Workshop ในวันงาน)
 3. ลงทะเบียนครั้งเดียวสามารถเข้าร่วมงานได้ทั้ง 3 วัน และสามารถเข้าร่วม Workshop ที่ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 4. ค่าลงทะเบียนเข้าร่วม Workshop รายการละ 500 บาท (สามารถลงทะเบียนได้วันละ 1 รายการ)
 5. เมื่อลงทะเบียนแล้วให้พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน (Pay in) โดยสามารถชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา โดยมีค่าธรรมเนียม 10 บาท/รายการ อัตราเดียวกันทั่วประเทศ
 6. ต้องชำระค่าลงทะเบียนภายใน 3 วัน หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์ และต้องเข้าสู่ระบบ เพื่อเลือก Workshop และพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน (Pay in) อีกครั้ง
 7. หากชำระเงินแล้ว สสวท. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน Workshop ในทุกกรณี ยกเว้นในกรณีที่ สสวท. เป็นผู้ขอยกเลิกการจัด Workshop เท่านั้น
 8. ผู้เข้าร่วมลงทะเบียนสามารถดูกำหนดการ ได้ที่ http://wtr.ipst.ac.th/time-table/
 9. ผู้เข้าร่วมลงทะเบียนสามารถดูบทคัดย่อของแต่ละ Workshop ได้ที่ http://wtr.ipst.ac.th/wtr-23-workshop/ 

การออกใบเสร็จ

 1. ขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนตรวจสอบชื่อ และที่อยู่ สำหรับออกใบเสร็จให้ถูกต้อง โดยจะได้รับใบเสร็จ 1 ฉบับ ต่อการชำระเงิน 1 ครั้ง
 2. สามารถดาวน์โหลดใบเสร็จรับเงินได้ผ่านระบบออนไลน์
 3. ใบเสร็จที่ได้รับผ่านระบบออนไลน์ ผู้ลงทะเบียนสามารถพิมพ์ ออกมาเพื่อนำไปใช้ในการเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบของ สตง.

เงื่อนไขการออกวุฒิบัตร

 1. ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม Workshop จะได้ วุฒิบัตร 1 ใบ ต่อ 1 Workshop
 2. หากไม่เข้าร่วม Workshop หรือเข้าร่วมไม่ครบตามจำนวนชั่วโมงที่กำหนดจะไม่ได้รับวุฒิบัตร
 3. กรุณาตรวจสอบชื่อ-สกุล ในการลงทะเบียนให้ถูกต้อง เพื่อใช้ในการออกวุฒิบัตร

 

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงาน วทร. 23

 

หากมีปัญหาการลงทะเบียน ส่งข้อมูลของท่านมาที่อีเมล wtr_workshop@ipst.ac.th