เปลี่ยนแปลงการศึกษาด้วย Innovative Education :
แนวทางการศึกษายุคดิจิทัลเพื่อตอบโจทย์ Thailand 4.0

 

รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทคัดย่อ

รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดิจิทัล ส่งผลต่อชีวิต ชีวิตที่สมาร์ท คุณภาพของชีวิตดีขึ้น เป็นแรงจูงใจที่ต้องปรับเปลี่ยนชีวิตทุกมิติ ด้วยดิจิทัลภิวัฒน์ Digital Transformation การใช้ดิจิทัลทำให้ชีวิตดีขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยอยู่ในภาวะเร่งด่วนที่รัฐบาลพยายามเร่งผลักดันในหลาย ๆ ประเด็น เช่น การตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การสร้างยุทธศาสตร์ชาติทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัล ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเรื่องไทยแลนด 4.0 ทั้งนี้ เพราะการพัฒนาสู่ดิจิทัล หมายถึงการพัฒนาที่มุ่งเน้นสร้างเสริมเศรษฐกิจและสังคมให้มีความเจริญงอกงามโดยใช้ดิจิทัลเป็นเส้นทางของการศึกษาต้องมีการเปลี่ยนแปลง การก้าวสู่การใช้ดิจิทัลเพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นเรื่อง ที่ต้องดำเนินการในแนวทางและขั้นตอนที่ดี ตั้งแต่ระดับบุคคล ครู นักเรียน การปรับเปลี่ยนหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน การบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลกับเนื้อหาวิชาอื่น และกระบวนการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือ เพื่อก้าวสู่วิถีแห่งยุคสมัยใหม่ Digital life โดยโรงเรียนต้องวางพื้นฐานทางด้าน Digital and Computing Literacy สำหรับนักเรียน ส่วนในระดับโรงเรียน ต้องเป็น Digital School และต้องก้าวสู่ดิจิทัลในระดับประเทศที่เป็นชีวิตและสังคม ตอบสนอง ไทยแลนด์ 4.0 หัวข้อที่บรรยาย เปลี่ยนแปลงการศึกษาด้วย Innovative Education :แนวทางการศึกษายุคดิจิทัลเพื่อตอบโจทย์ Thailand 4.0

  • พัฒนาการทางด้านดิจิทัล การก้าวสู่ AI First, Mobile First และ เทคโนโลยีสมัยใหม่ Machine learning , Deep learning เป็นแรงกดดันที่ต้องปรับเปลี่ยนการศึกษาไปสู่โมเดล Cyber Physical System
  • หลักสูตรใหม่และการศึกษาที่ต้องบูรณาการ ความหลากหลาย เพื่อชีวิตและสังคม ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
  • นโยบายประเทศไทย 4.0 กับการ Go Digital ของนักเรียน Digital native และความสำคัญของการพัฒนาโรงเรียน สู่ Smart school
  • แนวทางการใช้ Innovative technology เพื่อการเปลี่ยนแปลง Pedagogy และช่วยจัดการ Content เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน และสนับสนุนครู โรงเรียน ในการจัดการศึกษาให้ก้าวสู่ Value creation ในผู้เรียน และ การใช้ Digital Service Platform
  • ปัจจัยที่สำคัญนักเรียน ครู สถาบัน และ นโยบายรวมสำหรับการใช้ Innovative Digital
  • ความท้าทายในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้แบบ Open ด้วยดิจิทัลของสถาบันการศึกษา หน่วยงานการศึกษา
  • บนเส้นทางใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อตอบโจทย์ Thailand 4.0 และปัญหาอุปสรรค์
  • กรณีศึกษาที่น่าสนใจ

 

ประวัติวิทยากร

รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมด้านวิศวกรรมไฟฟ้า จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Master of Engineering สาขาวิศวกรรมอุตสาหการจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย จากนั้นได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อนเกษียณอายุราชการใน พ.ศ. ๒๕๕๔ รศ. ยืน ภู่วรวรรณ เคยได้รับมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๓๙ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ รวมทั้งได้รับรางวัลผลงานคิดค้นหรือสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติจากสภาวิจัยแห่งชาติ รวม ๗ ครั้ง

 

รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์