ประวัติวิทยากร

ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต ด้านเคมี จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อนจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้าน Polymer Science & Technology และ Polymer Science/Chemical Engineering จาก University of Manchester Institute of Science and Technology และ University of Bradford สหราชอาณาจักร ตามลำดับ เคยได้รับทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) จาก สสวท. เคยดำรงตำแหน่งเป็นคณบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ