ทักษะการคิดเชิงคำนวณ

 

อ.ผนวกเดช สุวรรณทัต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

บทคัดย่อ

ทักษะการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) การฝึกแก้ปัญหาโดยใช้ทักษะการคิดเชิงคำนวณมุ่งเน้นให้ผู้เรียนผันตัวจากการเป็นเพียงผู้ใช้เครื่องมือ มาเป็นผู้สร้างเครื่องมือ สามารถนำกระบวนการคิดไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันตลอดจนสาขาวิชาอื่นได้ การเขียนโปรแกรมเป็นเครื่องมือสำคัญในการปลูกฝังทักษะพื้นฐาน เช่น การคิดอย่างเป็นระบบ การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ และการตรวจหาข้อผิดพลาด นำไปสู่การพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ ประกอบด้วย การแบ่งปัญหาใหญ่เป็นปัญหาย่อย การจับแบบรูป การกำหนดสาระสำคัญ และการออกแบบอัลกอริทึม

 

ประวัติวิทยากร

ผนวกเดช สุวรรณทัต เป็นนักวิจัย สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จบการศึกษาสาขา Computer Science ระดับปริญญาตรีจาก Carnegie Mellon University และระดับปริญญาโทจาก University of California – Santa Barbara มุ่งเน้นด้าน Human-Computer Interactions และ Information Visualization ปัจจุบันทำงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาและรูปแบบการเรียนรู้สำหรับคนรุ่นใหม่ เป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา ค่ายฝึกอบรมโอลิมปิกวิชาการ และศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาคหนึ่ง มีส่วนร่วมในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาการคำนวณและการยกร่างแบบเรียนในระดับประถมศึกษา และเป็นคณะกรรมการพัฒนาระบบตัวชี้วัดและการติดตามพัฒนาการของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของประเทศ นายผนวกเดช เคยเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อปี 2543 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

 

อ.ผนวกเดช สุวรรณทัต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี