กิจกรรมโครงงานสะเต็ม (STEM Project)
สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษทางวิทยาศาสตร์ สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

ครูเจษฎา เนตรสว่างวิชา
โรงเรียนสงวนหญิง

บทคัดย่อ

Thailand 4.0 คือ การพัฒนาประเทศให้มีความทันสมัย มีรายได้มากขึ้น และก้าวพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง โดยจะต้องผลิตนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ และต้องสามารถติดต่อค้าขายกับนานาประเทศได้ Thailand 4.0 จึงเป็นการพัฒนาเปลี่ยนแปลงใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ‘ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม’ ซึ่งเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมสู่ Thailand 4.0 คือการจัดจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมนำการบูรณาการข้ามสาระวิชารูปแบบ สะเต็มศึกษา (STEM Education) ด้วย กิจกรรมโครงงานสะเต็ม (STEM Project) สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษทางวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ให้มีศักยภาพสูงขึ้นโดยมีทักษะในการทำกิจกรรมโครงงานด้วยการบูรณาการข้ามสาระวิชา (Interdisciplinary Integration) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนนำการบูรณาการแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยใช้ศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science :S) เทคโนโลยี (Technology :T) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering :E) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics : M) มาพัฒนา การทำโครงงานในรูปแบบโครงงานสะเต็ม (STEM Project) เพื่อนำไปสู่นวัตกรรมใหม่ ๆ รองรับการพัฒนาประเทศยุค Thailand 4.0

 

ประวัติวิทยากร

ครูเจษฎา เนตรสว่างวิชา จบการศึกษาระดับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี จากมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒิ เป็นครูในโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) รุ่นที่ 1 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสงวนหญิงจังหวัดสุพรรณบุรี มีผลงานการพัฒนาผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์เป็นที่ประจักษ์ จนได้รับรางวัลพระราชทานครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์ (2551) รางวัลคุรุสดุดี (2555) ผลงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่โดดเด่นได้แก่ กิจกรรมหมอดินน้อยโครงการโทรทัศครู กิจกรรมการเรียนรู้ที่สะท้อนธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ (Nature of Science) กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ (Inspiring Science) และพัฒนากิจกรรมโครงงานสะเต็มศึกษา นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์สู่เวทีระดับชาติและเวทีนานาชาติ

 

ครูเจษฎา เนตรสว่างวิชา
โรงเรียนสงวนหญิง