การเตรียมนักเรียนเข้าแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติและการขยายผล

ดร.วิทยา กาญจนภูษากิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

บทคัดย่อ

การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์เป็นการแข่งขันฟิสิกส์ประเภททีม ประกอบด้วยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 คน ร่วมกันแก้โจทย์ปัญหาปลายเปิด 17 ข้อเป็นเวลาประมาณ 1 ปี การแข่งขันเป็นการนำเสนอผลจากการแก้โจทย์และร่วมอภิปรายกับทีมจากประเทศอื่น ๆ โดยมีคณะกรรมการเป็นผู้ให้คะแนน ความ ท้าทายอยู่ที่การแก้โจทย์ปัญหาซึ่งไม่มีคำตอบตายตัว การพูดนำเสนอให้ผู้ฟังเห็นด้วย และการพูดแก้ประเด็นโต้แย้งจากประเทศอื่น ประเทศไทยมีการคัดเลือกและอบรมนักเรียนผู้แทนประเทศไทยเพื่อไปแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ พร้อมกับให้การอบรมด้านวิชาการ การประดิษฐ์ การใช้เครื่องมือ การเขียนโปรแกรม การนำเสนอผลงานและอภิปรายประเด็นต่าง ๆ ตลอดจนการทำงานเป็นทีม กระบวนการแก้โจทย์ฟิสิกส์สัประยุทธ์เป็นไปตามแนวคิดของ STEM และสิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับสอดคล้องกับทักษะของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 อย่างแท้จริง จึงทำให้มีการนำโมเดลการอบรมฟิสิกส์สัประยุทธ์ไปขยายผลเพื่อใช้สอนวิชาฟิสิกส์ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย

 

ประวัติย่อวิทยากร

ดร.วิทยา กาญจนภูษากิจ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอกจาก สาขาฟิสิกส์จาก University of Cambridge ประเทศอังกฤษ โดยทำงานในด้านทฤษฎีสนามควอนตัมและคุณสมบัติตัวนำยิ่งยวดในสสารที่สถานะต่างๆ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความสนใจด้านการเรียนการสอนแบบ active learning โดยมีผลงานเช่นโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก โครงการเรียนฟิสิกส์สวนสนุก การจัดการเรียนแบบ active learning ในระดับอุดมศึกษา และยังมีส่วนร่วมในการคัดเลือก สอน และนำทีมนักเรียนผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกและฟิสิกส์สัประยุทธ์ในระดับนานาชาติ

 

ดร.วิทยา กาญจนภูษากิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี