การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ร่วมมือกันผ่านกระบวนการวิจัย
นำพาเด็กไทยสู่การสร้างนวัตกรรม

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันสังคมไทยได้เข้าสู่โลกยุคดิจิตอล ทำให้กิจกรรมต่าง ๆ มีความรวดเร็ว เกิดการแข่งขันทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก การเข้าถึงข้อข้อมูลต่าง ๆ มีความง่ายและรวดเร็ว ทำให้ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน เช่น มีการเน้นพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เป็นต้น ประกอบกับในปัจจุบันรัฐบาลประกาศนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่มีเป้าหมายเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจผ่านการพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรม ดังนั้นในการจัดการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องและถือว่าเป็นการเตรียมประชาชนให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวจึงควรเน้นให้ผู้เรียนคิด ออกแบบ ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนได้ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวสามารถทำได้โดยครู ผู้สอน โดยผ่านกระบวนการวิจัยเพื่อหาวิธี หรือแนวทางในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน และแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีการร่วมมือกันให้เกิดเป็นสังคมแห่งการพัฒนา เพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืนเพื่อนำผู้เรียนไปสู่เป้าหมายที่สังคมต้องการ

 

ประวัติวิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร์) จากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และจบการศึกษาประดับปริญญาเอกในสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เช่น การพัฒนาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนโดยใช้เทคโนโลยี การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยเทคโนโลยี การพัฒนาครูฟิสิกส์ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ภาษาอังกฤษ การพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ผ่านการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เป็นต้น

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ