ทิศทางและนวัตกรรมการศึกษาโลก : ครูไทยพร้อมรับมือหรือยัง

 

ดร.สุพัตรา ผาติวิสันติ์
อ.ธันยากานต์ กุลศุภกร
ดร.พุดเตย ตาฬวัฒน์
สสวท.

บทคัดย่อ

ในช่วง 2 – 3 ปี ที่ผ่านมา องค์กรทางการศึกษาทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติหลายแห่ง ได้กำหนดนโยบายทางการศึกษาที่บ่งชี้ถึงแนวโน้มและเป็นต้นแบบให้กับการพัฒนาทางการศึกษาในอนาคต เช่น

  1. องค์การสหประชาชาติได้กำหนด Education 2030 Framework ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)
  2. World Economic Forum ได้ประกาศวิสัยทัศน์ใหม่แห่งการศึกษา: ปลดล็อกศักยภาพแห่งเทคโนโลยี
  3. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
  4. ข้อมูลจากผลการประเมินในโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) โดย OECD ที่บ่งชี้ถึงลักษณะของระบบโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ ฯลฯ

ในการบรรยายจะนำเสนอนโยบายเหล่านี้พร้อมวิเคราะห์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาของไทย เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางด้านการจัดการศึกษา รวมไปถึงเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

 

ประวัติวิทยากร

 

ดร.สุพัตรา ผาติวิสันติ์
รองผู้อำนวยการ สสวท.
Ph.D. in Mathematics Education,
Oregon State University, USA.


 

 

อ.ธันยากานต์ กุลศุภกร
ผู้อำนวยการสาขาวิจัยและประเมินมาตรฐาน สสวท.
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


 

ดร.พุดเตย ตาฬวัฒน์
นักวิชาการสาขาวิจัยและประเมินมาตรฐาน สสวท.
Ph.D. in Teaching and Learning (Mathematics Education),
University of California, Santa Barbara, USA.