การจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์
กับสังคมแห่งศตวรรษที่ 21

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บทคัดย่อ

ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่อุตสาหกรรมก้าวหน้าเป็นอย่างมาก สังคมจึงต้องการพลเมืองที่รู้วิทยาศาสตร์ พร้อมที่จะดาเนินชีวิตในอย่างปกติสุขโดยอาศัยวิทยาศาสตร์ประกอบการตัดสินใจ และมีส่วนร่วมในประเด็นทางสังคมที่เกิดความขัดแย้ง การเตรียมความพร้อมให้ประชาชนเป็นรู้วิทยาศาสตร์จึงเป็นหน้าที่หลักของครูวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ เช่น การดัดแปลงพันธุกรรม การสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ การโคลนนิ่ง ซึ่งเป็นประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับมิติต่าง ๆ ทางสังคม ในด้านความแตกต่างด้านความคิดเห็นทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม ได้รับ การยอมรับว่าเป็นแนวทางหนึ่งสาหรับการส่งเสริมการรู้วิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นกับนักเรียน ปัจจุบันมีนักการศึกษาจานวนมากสร้างโมเดลการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ครูจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับลักษณะสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์และสังคม เช่น โมเดลการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการตัดสินใจ โมเดลการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ สาหรับการประเมินผลการเรียนรู้ ครูสามารถประเมินนักเรียนตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง

คำสำคัญ: ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ ผู้รู้วิทยาศาสตร์ และศตวรรษที่ 21

 

ประวัติวิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต ด้านชีววิทยา เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้รับประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อนจะได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ. ดร. ศศิเทพ ได้รับตำแหน่งครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับอุดมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2560 ปัจจุบันทำงานอยู่ที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์