การพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
สู่แผนการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อประเทศไทย 4.0

ดร.พรชัย อินทร์ฉาย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท.

 

บทคัดย่อ

ผู้มีความสามารถพิเศษ หมายถึง เด็กที่แสดงออกซึ่งความสามารถอันโดดเด่นด้านใด ด้านหนึ่ง หรือหลายด้านในด้านสติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ การใช้ภาษา การเป็นผู้นำ และความสามารถทางวิชาการ ในสาขาใดสาขาหนึ่ง หรือ หลายสาขาอย่างเป็นที่ประจักษ์เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่มีอายุระดับเดียวกัน สภาพแวดล้อมเดียวกัน ทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะผู้มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ นั้น เป็นปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีบทบาทในด้านต่างๆ เป็นผู้นำทางสังคม เป็นผู้วางรากฐาน การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศชาติ ดังนั้นประเทศต่างๆ จึงให้ความสนใจกับการสรรหา พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษเป็นอย่างมาก ในปัจจุบันได้มีการสรรหา พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากหลายหน่วยงาน แต่การดำเนินงานยังขาด องค์ความรู้และการประสานที่ดีในการเชื่อมโยงการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องและเสริมซึ่งกันและกัน สถานศึกษาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการเรียนรู้ สำหรับพัฒนาศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษอย่างเหมาะสม ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่กำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของการพัฒนาประเทศไทย 4.0

 

ประวัติวิทยากร

ประวัติการศึกษา

  1. ระดับปริญญาตรี มศว ปทุมวัน ระดับปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยบูรพา
  2. ผ่านการอบรมหลักสูตร Train-the-Trainer Course in Mathematics and Science Item Writing and Reviewing ณ Education Testing Service (ETS) Prince, Newjersy USA
  3. ผ่านการอบรมหลักสูตร นักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ และนักบริหารการเงินการคลังระดับสูง กระทรวงการคลัง

 

ประวัติการทำงาน

  1. นักวิชาการและนักวิจัย ด้านการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ สสวท.
  2. หัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สสวท.ร่วม สพฐ.
  3. อดีต ผู้อำนวยการสาขาโอลิมปิกวิชาการและพัฒนาอัจฉริยภาพฯ สสวท.
  4. อดีต ผู้อำนวยการ สาขาพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สสวท.
  5. ปัจจุบัน เป็น อุปนายก สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

 

ดร.พรชัย อินทร์ฉาย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท.