การเรียนการสอนแบบเน้น “ความสนุกและจับต้องได้” เพื่อครูไทย 4.0

 

ดร.ปิติวุฒญ์ ธีรกิตติกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

บทคัดย่อ

ในยุคที่ประเทศของเรากำลังพยายามอย่างหนักในการผลักดันประเทศเข้าสู่ Thailand 4.0 ซึ่งมุ่งเน้น ‘ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม’ การศึกษามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในด้านของการพัฒนาบุคคลากรเพื่อให้ประเทศไทยพร้อมก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงนี้ อย่างไรก็ตาม สำหรับครูไทย 4.0 การเพียงแต่นำนวัตกรรมมาใช้ ในห้องเรียนอาจไม่สามารถมั่นใจได้ว่านักเรียนจะเกิดความรู้ความเข้าใจและมีทักษะกระบวนการสำคัญเพื่อต่อยอดนำไปใช้ในอนาคตได้ การบรรยายนี้นำเสนอตัวอย่างการเรียนการสอนแบบเน้นความสนุกและจับต้องได้ (Fun-gible Learning Approach) โดยใช้สื่อเทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา รูปแบบการเรียนการสอนนี้มุ่งเน้นในการสร้างความสนุกให้กับผู้เรียนและส่งเสริมการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) ในการค้นหาคำตอบ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรมให้กับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้และทักษะกระบวนการนี้ไปใช้ได้ ในชีวิตจริง

 

ประวัติวิทยากร

ดร.ปิติวุฒญ์ ธีรกิตติกุล จบการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์จาก University of York ประเทศอังกฤษ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษาของสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) รวมทั้งรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ (GEO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยทำงานวิจัยทางด้านระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับหุ่นยนต์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งมีชีวิต (Bio-inspired Artificial Intelligence) และการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อส่งเสริมการศึกษา (Educational Robotics) และเป็นกรรมการในโครงการและการแข่งขันต่างๆ มากมาย อาทิ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (JSTP) การแข่งขัน ABU Robot Contest Thailand Championship เป็นต้น

 

ดร.ปิติวุฒญ์ ธีรกิตติกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี