จัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก 3 – 15 ปี
ให้มีสมรรถนะสำหรับสังคมแห่งการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างไร

 

ดร.กุศลิน มุสิกุล
สสวท.

 

บทคัดย่อ

สังคมโลกทุกวันนี้ล้วนเป็นยุคแห่งข้อมูล ข่าวสารดิจิตัลที่สามารถเสพได้ผ่านเทคโนโลยีร่วมสมัย เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร์ อีกทั้งในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพทั้งในปัจจุบันและอนาคต เราเป็นต้องมีความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่องราวต่างๆ ที่อยู่ในบริบทแห่งศตวรรษที่ 21 อย่างไรก็ตาม การจัดการเรียนรู้วิชาต่างๆ รวมทั้งวิทยาศาสตร์กลับยังคงหลีกเลี่ยงที่ให้นักเรียนได้ใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อเรียนรู้และฝึกฝนจนชำนาญ
ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงวัยรุ่นนั้น นอกจากจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรแล้ว ยังจำเป็นต้องให้สอดคล้องกับการส่งเสริมสมรรถนะที่จำเป็นอื่นๆ เพื่อที่นักเรียนจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอาชีพในยุคเศรษฐกิจที่เน้นความรู้ที่มาจากการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี (technology-driven knowledge economy) สามารถดำรงชีวิตในสังคมดิจิตัลอย่างมีความสุข

 

ประวัติวิทยากร

ดร.กุศลิน มุสิกุล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต และระดับปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นได้ศึกษาต่อและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก PhD Program in Science Education จาก Department of Learning, Teaching, and Curriculum, University of Missouri, Columbia สหรัฐอเมริกา เคยดำรงตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการสาขาวิทยาศาสตร์ประถมศึกษาและปฐมวัย ผู้อำนวยการการสาขาวิทยาศาสตร์ ภาคบังคับ สสวท. ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท. ดร.กุศลิน มีความเชี่ยวชาญทางด้าน การพัฒนาความรู้ด้านเนื้อหาผนวกวิธีการสอน สำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา, ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์, การส่งเสริมและสนับสนุนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์โดยนักเรียน และ การออกแบบบทเรียนด้านสะเต็มศึกษา

 

ดร.กุศลิน มุสิกุล
สสวท.