การนำ GLOBE ไปส่งเสริมให้โรงเรียนใช้พัฒนานักเรียน

 

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี
รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

บทคัดย่อ

โครงการ GLOBE เป็นโครงการที่ริเริ่มในปีค.ศ. 1995 จัดเป็นโครงการในรูปแบบ STEM Education ตั้งแต่ยังไม่มีการพูดถึงคำๆ นี้ เป็นโครงการที่เป็นโครงการศึกษาแรกที่นำการแบ่งปันทางอินเตอร์เน็ตมาใช้เชื่อมโยงนักเรียนทั่วโลกเข้าด้วยกัน เน้นการทำงานร่วมกันของครู นักเรียน และนักวิทยาศาสตร์ มีกิจกรรม ที่เน้นวิทยาศาสตร์ในธรรมชาติ เพิ่มเติมจากการทดลองในห้องเรียน เน้นการใช้คณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเซนเซอร์ทั้งแบบปกติและแบบอัตโนมัติ ซึ่งปัจจุบันขยับไปสู่แนวคิดของ IoT เน้นการใช้เทคโนโลยีทุกรูปแบบในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล สถิติ ใช้เทคโนโลยีการแสดงผลข้อมูล เทคโนโลยีอวกาศ การรับรู้ระยะไกล ซึ่งปัจจุบันครอบคลุมไปสู่การใช้อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก หรือ โดรน อันเป็นเทคโนโลยี 4.0 เน้นการใช้กระบวนการทางวิศวกรรม สร้างเครื่องมือ ประเมินและทดสอบเป้าหมายทางวิศวกรรม จากประสบการณ์ที่ได้ดำเนินการโดยใช้กรอบแนวคิดแบบโครงการ GLOBE พบว่า นักเรียนมีเจตคติที่ดีในงานทางด้าน STEM โดยมีโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานเทคโนโลยี โครงงานคณิตศาสตร์ และโครงงานทางวิศวกรรมเกิดขึ้นมากมาย

ประวัติวิทยากร

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี ได้รับทุนโครงการ พสวท. ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนจบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา ฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัย Warwick ประเทศอังกฤษ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำ สาขาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาวลัยลักษณ์ และเป็นตัวแทน GLOBE Technology Working Group ของ Asia Pacific Region มีความเชี่ยวชาญด้าน coral sensor network, IoT, precision farming ได้รับรางวัลหลายรางวัล อาทิ ทุนมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2545, โล่เชิดชูเกียรติจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ด้านผู้สร้างคุณประโยชน์และชื่อเสียงให้ สสวท. และส่วนรวม พ.ศ. 2556, โล่เชิดชูเกียรติจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้านบุคลากรดีเด่นด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557, โล่เชิดชูเกียรติจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โครงการ GLOBE ภาคใต้ ด้านบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ DPST Hall of Fame ประจำปีพ.ศ. 2560 มีผลงานตีพิมพ์ทั้งระดับนานาชาติ ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ และการนำเสนอบทความวิจัยกว่า 300 บทความ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี ได้รับทุนโครงการ พสวท. ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย จนจบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาชีววิทยา จากมหาวิทยาลัย University of California, Santa Barbara ประเทศสหรัฐอเมริกาปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำ สาขาชีววิทยา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาวลัยลักษณ์ และเป็น Chair ของ GLOBE Science Working Group ของ Asia Pacific Region มีความเชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยาทางทะเลและป่า ด้านพฤติกรรมของสัตว์ ได้รับรางวัลหลายรางวัล อาทิ นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2547 ของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์, ทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีรุ่นใหม่ในงานวิทยาศาสตร์” ประจำปี 2547, นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ของสภาวิทยาศาสตร์แห่งโลกที่สาม ประจำปี 2548 “2005 TWAS Prize for Young Scientists in Thailand” สาขาชีววิทยา, ครูดีเด่นด้านการวิจัย ประจำปี 2550 ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ดีเด่น ด้านการงานและอาชีพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2557, ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดีเด่น ด้านผลงานเด่น ประจำปี 2557 มีผลงานตีพิมพ์ทั้งระดับนานาชาติ ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ และการนำเสนอบทความวิจัยกว่า 300 บทความ

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 


รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์