กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาของผู้เรียนโดยการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิกา ก้องกุล
มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

บทคัดย่อ

การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์หรือการจำลองแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Modeling) คือ กระบวนการแก้ปัญหาทางธรรมชาติโดยอาศัยคณิตศาสตร์ กระบวนการนี้มีขั้นตอนหลักอยู่ 3 ขั้นตอน คือ สร้างสูตร (Formulate) หรือจำลองแบบ หาผลเฉลย (Solve) และตีความ (Interpret) ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เกิดจากปัญหาในธรรมชาติซึ่งมีองค์ประกอบหรือตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อปัญหา ตัวแบบที่สร้างขึ้นจึงเป็นสื่อที่ใช้อธิบายความสัมพันธ์ของตัวแปรเหล่านั้น ตลอดจน สมมติฐานต่าง ๆ และผลที่ปรากฏ ในสถานการณ์หรือปรากฏการณ์ที่สนใจศึกษาในรูปแบบของคณิตศาสตร์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์จึงเป็นการส่งเสริมการแก้ปัญหาของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี สำหรับการบรรยายครั้งนี้จะนำเสนอกิจกรรมการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์จากสถานการณ์ปัญหา แสดงการแก้ปัญหาที่ต้องมี
การเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์ที่ผู้เรียนมีมาใช้ ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

 

ประวัติวิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิกา ก้องกุล จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหิดลในปี 2547 ปัจจุบันเป็นประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญ คือ การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ประยุกต์ และคณิตศาสตรศึกษา นอกจากนี้ ยังเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมการวิจัยคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย (CEPMART) สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยและสมาชิกของคณะอนุกรรมการบริหารศูนย์วิจัยคณิตศาสตร์บูรณาการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ PERDO โครงการวิจัยล่าสุด คือ “ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของการแลกเปลี่ยนออกซิเจนสำหรับระบบทางเดินหายใจที่มีตัวควบคุมการหายใจ” (พ.ศ. 2559-2560) และ “การศึกษาการคิดสังเคราะห์ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์จากสถานการณ์ปัญหาโลกความจริง” (พ.ศ. 2556-2557)

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวิกา ก้องกุล
มหาวิทยาลัยทักษิณ