การบูรณาการเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับครูยุค Thailand 4.0

 

ดร.กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

 

บทคัดย่อ

ปัจจุบันเป็นยุคที่โลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว อันสืบเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยี เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ของทั้งโลกเข้าด้วยกัน กระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 และยุค Thailand 4.0 ส่งผลต่อการจัดการศึกษาและวิถีการดำรงชีวิตของสังคมอย่างทั่วถึง ครูวิทยาศาสตร์ จึงจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความสามารถบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะ (Technological Pedagogical Content Knowledge:) ตามกรอบแนวคิด TPACK ของ Koehler และ Mishra (2009) ที่มีองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน คือ ความรู้ในเนื้อหา ความรู้ในวิธีสอนและความรู้ในเทคโนโลยี ซึ่งแต่ละส่วน มีปฏิสัมพันธ์และมีการบูรณาการซึ่งกันและกัน เพื่อให้ครูสามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยเลือกใช้วิธีสอนและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ซึ่งครูจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ในเนื้อหาวิทยาศาสตร์เพื่อออกแบบวิธีสอนและปฏิบัติการสอนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหานั้นๆ ตลอดจนมีความรู้และความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ที่จะช่วยส่งเสริมการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความรู้ในเทคโนโลยี เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับครูวิทยาศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ครูสามารถนำมาใช้ได้อย่างหลากหลายตามบริบท ทั้ง Hardware เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และ Software เช่น โปรแกรม แอพพลิเคชั่นต่างๆ รวมทั้ง VDO Clip Animation Simulation E-book Learning Object ฯลฯ โดยสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบของสื่อการสอน (Teaching tools) สำหรับครู และสื่อการเรียนรู้ (Learning tools) สำหรับนักเรียน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ต่อไป

 

ประวัติวิทยากร

ดร.กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ข้าราชการครู ตำแหน่ง ครู คศ. 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป และระดับปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการมัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตลอดจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผลงานดีเด่น อาทิ เช่น รางวัลครูผู้นำนวัตกรรมการเรียนการสอน ยอดเยี่ยม ระดับประเทศ Thailand Innovative teachers Leadership Awards 2012 และได้รับรางวัล Country Winner ชนะเลิศระดับเอเชียแปซิฟิก รางวัลครูสอนดี จัดโดย สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน รางวัล OBEC Awards ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม รางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ และรางวัล Thailand Social Media Awards ประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จาก สพฐ. โดยเป็นวิทยากรในการจัดอบรมในหัวข้อต่างๆ เช่น การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 STEM Education และการบูรณาการเทคโนโลยีในการเรียนรู้ เป็นต้น

 

ดร.กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี