เรื่องเล่าจากเซิร์น

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ อัศวพิภพ
ว่าที่ ร.ต.ศิริพงษ์ ศรีสุวรรณ
อ.สายใย ไชยวัณณ์

 

บทคัดย่อ

โครงการความร่วมมือไทย-เซิร์น ภายใต้พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เปิดโอกาสให้ครูฟิสิกส์จากประเทศไทยได้เข้าร่วมกิจกรรมภาคฤดูร้อน ณ เซิร์น (CERN: The European Organization for Nuclear Research) ประเทศสมาพันธรัฐสวิส เป็นเวลา 3 สัปดาห์ โดยได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 เป็นต้นมา ในปีนี้คุณครูสองท่านที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวคือ คุณครูสายใย ไชยวัณณ์ โรงเรียนสองแคววิทยาคม จ.เชียงใหม่ และคุณครูว่าที่ร้อยตรี ศิริพงษ์ ศรีสุวรรณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช การบรรยายนี้จะเล่าถึงความเป็นมาของโครงการดังกล่าว และบอกเล่าประสบการณ์การเข้าร่วมกิจกรรมภาคฤดูร้อนที่เซิร์นโดยคุณครูทั้งสองท่าน

 

ประวัติวิทยากร

ผศ.ดร.บุรินทร์ อัศวพิภพ นักเรียนทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ประจำปี พ.ศ.2529 สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาฟิสิกส์ จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Doctor of Philosophy สาขาฟิสิกส์ จาก University of Massachusetts Amherst สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ อัศวพิภพ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ว่าที่ ร.ต.ศิริพงษ์ ศรีสุวรรณ ครูสอนฟิสิกส์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) เลขที่ 120 ม.1 ต.บางจาก อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80330 โทรศัพท์ 075-399123 โทรศัพท์มือถือ 093-5745543 โทรสาร 075-399453 อีเมล์ siripong.eis@gmail.com จบการศึกษาระดับปริญญาโท (วท.ม.ฟิสิกส์) จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นครูผู้สอนฟิสิกส์ที่เข้าร่วมโครงการครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจำปี 2560 ณ เซิร์น สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 1 – 23 กรกฎาคม 2560 และมีความสนใจทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นพิเศษ สามารถสร้างวงจรอิเล็กทรอนิกส์และควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

ร.ต.ศิริพงษ์ ศรีสุวรรณ
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

 

อ.สายใย ไชยวัณณ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านการสอนฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เคยเป็นนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ (สควค.) ในระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 12 และปริญญาโท ได้รับคัดเลือกให้ร่วมค่ายฤดูร้อน Science Education Program ณ สถาบันวิจัย Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) ประเทศสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 และได้ร่วมค่ายฤดูร้อนเซิร์น ณ สถาบันวิจัย CERN สมาพันธรัฐสวิส รุ่นที่ 8 ปีพ.ศ. 2560 ปัจจุบัน เป็นครู คศ.๑ โรงเรียนสองแคววิทยาคม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

 

อ.สายใย ไชยวัณณ์
โรงเรียนสองแคววิทยาคม