สร้างเด็กให้เป็นเลิศด้วยเทคนิคโค้ชชิ่ง

ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทคัดย่อ

โค้ชชิ่งเป็นศาสตร์ที่สามารถใช้พัฒนาคนได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้มีการนำโค้ชชิ่งมาใช้ในการบรมพัฒนาตนเอง การกีฬา การขาย และอีกหลายด้าน แต่ในประเทศไทยยังมีการนำหลักการโค้ชมาใช้ในการศึกษาค่อนข้างน้อย การนำเสนอในครั้งนี้จะทำให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักการสำคัญของการโค้ชชิ่งที่สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน รวมถึงการแก้ปัญหานักเรียนรายบุคคล ผ่านประสบการณ์ของวิทยากรที่ได้อบรมโค้ชชิ่งสำหรับครูและผู้ปกครองไปแล้วกว่า 400 คน และอบรมนักเรียนนักศึกษาไปแล้ว กว่า 3,500 คน จากทั่วประเทศ โดยวิทยากรได้นำประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงกับผู้เข้ารับการอบรมมานำเสนอให้ผู้เข้าอบรมได้รับทราบ

 

ประวัติวิทยากร

ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์ จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์ จาก University of California at Santa Cruz ประเทศสหรัฐอเมริกา และจบการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาเดียวกัน จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่านได้นำวิธีการสอนรูปแบบใหม่มาปรับใช้ อาทิ Active Learning การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และการประเมินตามสภาพจริง โดยเน้นทั้ง Coaching Based Learning, Project Based Learning, Problem Based Learning, Activity Based Learning, Flipped Classroom และ STEM Education จนได้รับรางวัลด้านการสอนหลายรางวัล อาทิ รางวัลวิธีปฏิบัติที่ดี Good Practices ในการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รางวัลต้นแบบการพัฒนาการเรียนการสอนในด้าน Project Based Learning จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท.) และรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 

ดร.อติชาต เกตตะพันธุ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่