การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 23 (วทร.23)

จัดโดย:

  1. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
  2. สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (สวคท.)
  3. มหาวิทยาลัยทักษิณ
  4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ธีมการจัดงาน: เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อครูไทย 4.0 (Creative learning for SMT teacher 4.0)

กลุ่มเป้าหมาย: ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 3,000 คน

วัตถุประสงค์การจัดงาน:

  1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีได้เพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์อันจะนำไปสู่การพัฒนาวิชาชีพ
  2. เพื่อเปิดโอกาสให้ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้นำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม
  3. เพื่อจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการ หนังสือ สื่อการสอน เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ครู อาจารย์ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้และพิจารณาเลือกสรรไปปรับใช้ต่อไป
  4. เพื่อเปิดโอกาสให้สถาบันทางการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีผลงานเด่นทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี นำมาจัดแสดง สำหรับเป็นตัวอย่างการเรียนรู้ และพัฒนาต่อไป