ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามออนไลน์
ขอเชิญผู้เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 23 (วทร.23) ทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์ ดังต่อไปนี้

แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อภาพรวมของการจัดงาน วทร. ครั้งที่ 23

แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการบรรยายพิเศษ/การประชุมปฏิบัติการในงาน วทร. ครั้งที่ 23