สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 23 (วทร. 23) ในหัวข้อ “เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อครูไทย 4.0” ระหว่างวันที่ 14-16 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

 

 

การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้เพิ่มพูนศักยภาพทางวิชาการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาวิชาชีพ เปิดโอกาสให้ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้นำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม จัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการ หนังสือ สื่อการสอน เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้เรียนรู้และพิจารณาเลือกสรรไปปรับใช้ต่อไป รวมทั้งเปิดโอกาสให้สถาบันทางการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีผลงานเด่นทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี นำมาจัดแสดง สำหรับเป็นตัวอย่างการเรียนรู้ และพัฒนาต่อไป

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานทางเว็บไซต์ วทร. 23 โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เปิดรับลงทะเบียนไปจนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 โดยลงทะเบียนครั้งเดียวสามารถเข้าร่วมงานได้ทั้ง 3 วัน ไม่มีค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงาน  ส่วนการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการ (Workshop) รายการละ 500 บาท (สามารถลงทะเบียนได้วันละ 1 รายการ) เปิดรับลงทะเบียนไปจนถึงวันที่ 15 กันยายน 2560  ค่าลงทะเบียนเข้าร่วม Workshop  โดยสามารถดูกำหนดการและบทคัดย่อของแต่ละ Workshop ได้ที่ เว็บไซต์ดังกล่าว

 

“ในงาน วทร. 23 ครั้งนี้ มีการจัดประชุมปฏิบัติการในหัวข้อที่หลากหลาย ในทุกสาขาวิชา และระดับชั้น  เช่น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาด้านพลังงาน  สะเต็มศึกษากับนาโนเทคโนโลยี รูปแบบการเรียนการสอนแบบเน้นความสนุกและจับต้องได้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา  iPad กับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาที่เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วม สำรวจโลกเล็กๆ กับกล้องจุลทรรศน์ดิจิทัลแบบพกพา (เลนส์มิวอาย) สร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบอินโฟกราฟิก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องแรงจากอากาศและลม ที่เน้นการอ่าน คิด สู่การแก้ปัญหาแบบสะเต็มศึกษา เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในศตวรษที่ 21  สื่อการจัดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการปฐมวัย สนุกกับกิจกรรม STEM ที่บูรณาการคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นอย่างลงตัว สะเต็มศึกษากับการจัดค่ายพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาให้การบรรยายภายในงานอีกด้วย”

ผู้อำนวยการ สสวท. กล่าว

ภาพจากซ้ายไปขวา
1. นางดวงสมร คล่องสารา นายกสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สวคท.)
2. อาจารย์ ดร.กุลธิดา นุกูลธรรม รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และกิจการพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
3. ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
4. รองศาสตราจารย์ เกษม อัศวตรีรัตนกุล รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
5. รองศาสตราจารย์ ดร. สัญญา มิตรเอม รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)